احساسات

Feelings
ردیف واژه معنی نقش گرامری
1 happy /ˈhæp.i/ خوشحال شاد، خوشبخت، خوب، خوش صفت
2 like /lɑɪk/ دوست داشتن خوش آمدن فعل
3 love /lʌv/ عاشق بودن دوست داشتن فعل
4 sad /sæd/ غمگین ناراحت، غم‌انگیز، ناراحت‌کننده صفت
5 hope /hoʊp/ امیدوار بودن امید داشتن فعل
6 hope /hoʊp/ امید اسم
7 cold /koʊld/ سرد صفت
8 difficulty /ˈdɪf.ə.kəl.ti/ دشواری سختی اسم
9 feeling /ˈfiː.lɪŋ/ احساس حس اسم
10 dislike /dɪsˈlɑɪk/ خوش نیامدن دوست نداشتن فعل
11 angry /ˈæŋ.gri/ عصبانی ناراحت صفت
12 prefer /prɪˈfɜr/ ترجیح دادن فعل
13 thirsty /ˈθɜr.sti/ تشنه صفت
14 surprised /sərˈpraɪzd/ متعجب شگفت‌زده صفت
15 sick /sɪk/ بیمار مریض صفت
16 tired /tɑɪrd/ خسته صفت
17 want /wɒnt/ خواستن میل داشتن فعل
18 hate /heɪt/ متنفر بودن تنفر داشتن، نفرت داشتن فعل
19 warm /wɔrm/ گرم صفت
20 hungry /ˈhʌŋɡri/ گرسنه صفت
21 upset /ʌpˈset/ ناراحت دلخور صفت
22 would like /wʊd laɪk/ خواستن فعل
23 horror movie /ˈhɔrər ˈmuvi/ فیلم ترسناک اسم