حرکت

Movement
ردیف واژه معنی نقش گرامری
1 ride /rɑɪd/ سوار شدن سواری کردن، راندن فعل
2 bicycle /ˈbɑɪ.sɪk.əl/ دوچرخه اسم
3 never /ˈnev.ər/ هرگز هیچ وقت قید
4 ride a bicycle /raɪd ə ˈbaɪsɪkəl/ دوچرخه سواری کردن عبارت
5 every day /ˈɛvəri deɪ/ هر روز قید
6 ride a horse /raɪd ə hɔrs/ اسب سواری کردن عبارت
7 catch /kætʃ/ رسیدن به (وسایل نقلیه) سوار شدن (وسایل نقلیه) فعل
8 climb /klɑɪm/ بالا رفتن صعود کردن فعل
9 jump /dʒʌmp/ پریدن فعل
10 bus /bʌs/ اتوبوس اسم
11 train /treɪn/ قطار اسم
12 luggage /ˈlʌg.ɪdʒ/ چمدان بار و بنه اسم
13 plane /pleɪn/ هواپیما اسم
14 take /teɪk/ رفتن (با وسایل نقلیه) گرفتن (تاکسی)، سوار شدن فعل
15 miss /mɪs/ جا ماندن (از) فعل
16 fall /fɔːl/ افتادن فعل
17 carry /ˈkær.i/ حمل کردن همراه خود داشتن فعل
18 walk /wɔːk/ راه رفتن پیاده رفتن، قدم زدن فعل
19 once /wʌns/ یکبار یک مرتبه قید
20 year /jɪr/ سال اسم
21 swim /swɪm/ شنا کردن فعل
22 bike /baɪk/ دوچرخه اسم
23 pass /pæs/ گذشتن (مکان/زمان) سپری کردن، عبور کردن فعل
24 drive /drɑɪv/ رانندگی کردن راندن فعل
25 go /goʊ/ رفتن فعل
26 motorcycle /ˈmoʊt̬.ərˌsɑɪ.kəl/ موتورسیکلت اسم
27 taxi /ˈtæk.si/ تاکسی اسم
28 jog /dʒɑːɡ/ (آهسته) دویدن (به منظور ورزش کردن) فعل
29 truck /trʌk/ کامیون اسم
30 ship /ʃɪp/ کشتی اسم
31 dance /dæns/ رقصیدن فعل
32 subway /ˈsʌb.weɪ/ مترو قطار زیرزمینی اسم
33 run /rʌn/ دویدن فعل
34 fly /flɑɪ/ راندن (هواپیما) به پرواز درآوردن (هواپیما) فعل