فعل have

have
ردیف واژه معنی نقش گرامری
1 class /klæs/ کلاس کلاس درس اسم
2 trouble /ˈtrʌbl/ مشکل دردسر اسم
3 arm /ɑrm/ بازو دست (از مچ به بالا) اسم
4 homework /ˈhoʊmwɜːrk/ تکیف منزل تکلیف، مشق اسم
5 problem /ˈprɑb.ləm/ مشکل مسئله اسم
6 broken /ˈbroʊ.kən/ شکسته صفت
7 have a cold /hæv ə koʊld/ سرما خوردن عبارت
8 brother /ˈbrʌð.ər/ برادر اسم
9 headache /ˈhed.eɪk/ سردرد اسم
10 cup /kʌp/ فنجان لیوان کوچک اسم
11 coffee /ˈkɑːfi/ قهوه پودر قهوه اسم
12 meeting /ˈmiːt̬.ɪŋ/ جلسه قرار ملاقات اسم
13 exam /ɪgˈzæm/ آزمون امتحان اسم
14 lunch /lʌntʃ/ ناهار نهار اسم
15 cold /koʊld/ سرماخوردگی اسم
16 tea /tiː/ چای اسم
17 have a party /hæv ə ˈpɑrti/ مهمانی گرفتن فعل
18 breakfast /ˈbrek.fəst/ صبحانه اسم
19 I've got to run! /aɪv gɑt tu rʌn!/ من باید بروم! عجله دارم! جمله
20 drink /drɪŋk/ نوشیدنی اسم
21 snack /snæk/ خوراک سبک میان‎وعده اسم
22 date /deɪt/ قرار (عاشقانه) اسم
23 something /ˈsʌm.θɪŋ/ چیزی یک چیزی ضمیر
24 cool /kuːl/ خنک کمی سرد صفت
25 appointment /əˈpɔɪnt.mənt/ قرار ملاقات نوبت اسم
26 eat /iːt/ خوردن فعل
27 sister /ˈsɪs.tər/ خواهر اسم
28 dinner /ˈdɪn.ər/ شام اسم
29 have got /hæv gɑt/ داشتن فعل
30 party /ˈpɑrt̬.i/ مهمانی جشن اسم
31 job /dʒɑːb/ شغل کار اسم
32 meal /miːl/ وعده غذایی غذا اسم
33 have got to /hæv gɑt tu/ باید فعل
34 argument /ˈɑrgjəmənt/ جر و بحث اسم
35 have /hæv/ داشتن فعل
36 have a baby /hæv ə ˈbeɪbi/ بچه‌دار شدن بچه به دنیا آوردن عبارت
37 must /mʌst/ باید فعل
38 have to /hæv tu/ باید [برای بیان لزوم] فعل