صحبت کردن

Talking
ردیف واژه معنی نقش گرامری
1 talk /tɔːk/ صحبت کردن حرف زدن، گفتگو کردن فعل
2 answer the door /ˈænsər ðə dɔr/ در باز کردن عبارت
3 hello /heˈloʊ/ سلام حرف ندا
4 Happy Birthday /ˈhæpi ˈbɜrθˌdeɪ!/ تولدت مبارک جمله
5 telephone /tel.əˌfoʊn/ تلفن اسم
6 goodbye /gʊdˈbɑɪ/ خداحافظ خدا نگهدار حرف ندا
7 tell /tel/ گفتن بیان کردن، تعریف کردن فعل
8 Happy New Year! /ˈhæpi nju jɪr!/ سال نو مبارک! جمله
9 where /wer/ کجا قید
10 how /hɑʊ/ چطور چگونه قید
11 congratulations /kənˌgrætʃ.ʊˈleɪ.ʃənz/ تبریک مبارک است حرف ندا
12 time /tɑɪm/ ساعت اسم
13 why /waɪ/ چرا برای چه قید
14 story /ˈstɔːr.i/ داستان اسم
15 joke /ʤoʊk/ لطیفه جوک اسم
16 address /ˈæ.dres/ نشانی آدرس اسم
17 How do you say this word? /haʊ du ju seɪ ðɪs wɜrd?/ این واژه را چگونه (به انگلیسی) می گوییم؟ این واژه به انگلیسی چه می شود؟ جمله
18 name /neɪm/ نام اسم اسم
19 fax /fæks/ دورنگار نمابر، فکس اسم
20 telephone number /ˈtelɪfoʊn nʌmbər/ شماره تلفن اسم
21 letter /ˈletər/ نامه اسم
22 please /pliːz/ لطفا خواهشا حرف ندا
23 answer /ˈæn.sər/ پاسخ دادن جواب دادن فعل
24 speak /spiːk/ صحبت کردن حرف زدن، سخن گفتن فعل
25 e-mail /ˈiːmeɪl/ ایمیل پست اکترونیکی اسم
26 ask /æsk/ پرسیدن سوال کردن فعل
27 reply /rəˈplɑɪ/ پاسخ دادن فعل
28 Thank you /ˈθæŋ.kˌjuː/ متشکرم ممنونم، سپاسگزارم عبارت
29 say /seɪ/ گفتن حرف زدن، نظر دادن فعل