سلامت و بیماری

Health and illness
ردیف واژه معنی نقش گرامری
1 fine /fɑɪn/ خوب زیبا، مرغوب صفت
2 grass /græs/ علف سبزه، چمن اسم
3 stay /steɪ/ ماندن باقی ماندن فعل
4 disease /dəˈziːz/ بیماری اسم
5 illness /ˈɪl.nəs/ بیماری اسم
6 call /kɔːl/ زنگ زدن تماس گرفتن، تلفن زدن فعل
7 every day /ˈɛvəri deɪ/ هر روز قید
8 fume /fjum/ گاز (سمی) دود اسم
9 hot /hɑːt/ داغ خیلی گرم صفت
10 headache /ˈhed.eɪk/ سردرد اسم
11 good for you /gʊd fɔr ju/ (برای سلامتی) خوب است برای شما مفید است عبارت
12 fish /fɪʃ/ (گوشت) ماهی اسم
13 allergy /ˈælərʤi/ حساسیت آلرژی اسم
14 feel /fiːl/ احساس کردن حس کردن، حس داشتن فعل
15 aspirin /ˈæsprɪn/ آسپرین اسم
16 pollution /pəˈluʃən/ آلودگی اسم
17 vegetable /ˈvedʒ.tə.bl/ سبزیجات گیاه خوراکی، سبزی اسم
18 toothache /ˈtuːθ.eɪk/ دندان درد اسم
19 smoke /smoʊk/ (سیگار) کشیدن فعل
20 cold /koʊld/ سرماخوردگی اسم
21 Bless you! /blɛs ju!/ عافیت باشد! حرف ندا
22 fit /fɪt/ متناسب تندرست صفت
23 asthma /ˈæzmə/ آسم (پزشکی) نفس‌تنگی اسم
24 smoking /ˈsmoʊ.kɪŋ/ سیگار کشیدن اسم
25 breathe /briːð/ نفس کشیدن تنفس کردن فعل
26 bad /bæd/ فاسد صفت
27 dentist /ˈden.t̬ɪst/ دندانپزشک اسم
28 mosquito /məˈskiːt̬.oʊ/ پشه اسم
29 doctor /ˈdɑk.tər/ پزشک دکتر، دکترا اسم
30 serious /ˈsɪriəs/ جدی صفت
31 sneeze /sniːz/ عطسه کردن فعل
32 work /wˈɜːrk/ شغل کار، محل کار اسم
33 health /helθ/ سلامت سلامتی اسم
34 flower /ˈflɑʊ.ər/ گل اسم
35 sick /sɪk/ بیمار مریض صفت
36 healthy /ˈhel.θi/ سالم مفید (برای سلامتی) صفت
37 vegetarian /ˌvedʒ.əˈter.iː.ən/ گیاهخوار اسم
38 drinking water /ˈdrɪŋkɪŋ wɔːtər/ آب آشامیدنی اسم
39 sneeze /sniːz/ عطسه اسم
40 kill /kɪl/ کشتن از بین بردن فعل
41 panic /ˈpænɪk/ هراس وحشت اسم
42 exercise /ˈek.sərˌsɑɪz/ ورزش اسم
43 panic /ˈpænɪk/ ترسیدن هراساندن فعل
44 exercise /ˈek.sərˌsɑɪz/ تمرین کردن ورزش کردن، ورزیده کردن فعل
45 cycling /ˈsɑɪ.klɪŋ/ دوچرخه‌سواری اسم
46 heart attack /ˈhɑːrt ətæk/ حمله قلبی سکته قلبی اسم
47 somewhat /ˈsʌm.wɑt/ تا حدی مقداری قید
48 cholera /ˈkɑːlərə/ وبا اسم
49 swimming /ˈswɪm.ɪŋ/ شنا اسم
50 malaria /məˈleriə/ مالاریا اسم
51 flu /fluː/ آنفلوآنزا اسم
52 cancer /ˈkæn.sər/ سرطان اسم
53 diet /ˈdɑɪ.ət/ رژیم (برای کاهش وزن) اسم
54 throw up /θroʊ ʌp/ بالا آوردن فعل
55 sore throat /sɔr θroʊt/ گلو درد اسم
56 bite /bɑɪt/ گزش نیش اسم
57 jogging /ˈʤɑgɪŋ/ [آهسته] دویدن اسم
58 fruit /fruːt/ میوه اسم
59 bacteria /bækˈtɪriə/ باکتری‌ها (زیست شناسی) اسم
60 vomit /ˈvɑːmɪt/ استفراغ کردن بالا آوردن فعل
61 stress /stres/ فشار عصبی استرس اسم
62 hospital /ˈhɑːspɪtl/ بیمارستان اسم
63 good /gʊd/ خوب صفت
64 ill /ɪl/ بیمار ناخوش صفت
65 How are you? /haʊ ər ju/ حال شما چطور است؟ چطوری؟ عبارت
66 well /wel/ سالم سلامت، تندرست، غیر مریض صفت