امور روزمره

Everyday things
ردیف واژه معنی نقش گرامری
1 watch /wɒtʃ/ تماشا کردن نگاه کردن فعل
2 by /bɑɪ/ توسط به وسیله حرف اضافه
3 write /raɪt/ نوشتن تحریر کردن فعل
4 can /kæn/ توانستن فعل
5 letter /ˈletər/ نامه اسم
6 clean /kliːn/ تمیز کردن پاک کردن، مرتب کردن فعل
7 tell /tel/ گفتن بیان کردن، تعریف کردن فعل
8 house /hɑʊs/ خانه اسم
9 friend /frend/ دوست رفیق اسم
10 bus /bʌs/ اتوبوس اسم
11 every day /ˈɛvəri deɪ/ هر روز قید
12 car /kɑːr/ خودرو اتومبیل، ماشین اسم
13 go for a walk /goʊ fɔr ə wɔk/ پیاده روی کردن برای قدم زدن رفتن عبارت
14 wake up /weɪk ʌp/ از خواب بیدار شدن از خواب بیدار کردن، سرحال کردن فعل
15 newspaper /ˈnuːzˌpeɪ.pər/ روزنامه اسم
16 train /treɪn/ قطار اسم
17 dinner /ˈdɪn.ər/ شام اسم
18 do the laundry /dʊ ðə ˈlɔndri/ رخت شستن لباس چرک شستن عبارت
19 have /hæv/ خوردن نوشیدن فعل
20 normally /ˈnɔːr.mə.li/ معمولا قید
21 bed /bed/ تختخواب تخت اسم
22 bathroom /ˈbɑːθ.rʊm/ حمام - دستشویی اسم
23 work /wˈɜːrk/ شغل کار، محل کار اسم
24 phone /foʊn/ تلفن کردن زنگ زدن، تماس گرفتن فعل
25 go to work /goʊ tə wɜrk/ سر کار رفتن عبارت
26 sometimes /ˈsʌm.tɑɪmz/ گاهی بعضی وقت‌ها، بعضی مواقع قید
27 how often /haʊ ˈɔfən/ هر چند وقت قید
28 listening to the radio /ˈlɪsənɪŋ tu ðə ˈreɪdiˌoʊ/ گوش دادن به رادیو عبارت
29 typically /ˈtɪp.ɪ.kli/ معمولا بطور معمول قید
30 how /hɑʊ/ چقدر چند قید
31 on foot /ɑn fʊt/ پیاده با پای پیاده قید
32 get up /gɛt ʌp/ بیدار شدن بیدار کردن، بلند شدن فعل
33 time /tɑɪm/ زمان وقت اسم
34 take a bath /teɪk ə bæθ/ حمام کردن در وان حمام کردن فعل
35 usually /ˈjuː.ʒu.ə.li/ معمولا قید