توصیف افراد

Describing people
ردیف واژه معنی نقش گرامری
1 elderly /ˈɛldərli/ سالمند صفت
2 mustache /ˈmʌs.tæʃ/ سبیل اسم
3 blue /bluː/ آبی صفت
4 eye /ɑɪ/ چشم نگاه اسم
5 long /lɔːŋ/ بلند طولانی، دراز صفت
6 medium /ˈmiːd.i.əm/ متوسط صفت
7 inch /ɪntʃ/ اینچ [مقیاس اندازه گیری طول] اسم
8 tall /tɔl/ بلند قد قد بلند صفت
9 face /feɪs/ صورت چهره اسم
10 head /hed/ سر اسم
11 great /greɪt/ [پیشوند نشان‌دهنده دور بودن رابطه خویشاوندی] صفت
12 foot /fʊt/ پا (از انگشت‌ها تا مچ) اسم
13 nursing home /ˈnɜːrsɪŋ hoʊm/ خانه سالمندان اسم
14 hair /her/ مو اسم
15 young /jʌŋ/ جوان کم سن صفت
16 pound /pɑʊnd/ پوند (با نماد lb) [معادل 0.454 کیلوگرم] اسم
17 brown /braʊn/ قهوه‌ای صفت
18 thin /θɪn/ لاغر نازک، باریک صفت
19 beard /bɪrd/ ریش اسم
20 dark /dɑːrk/ تیره پررنگ (توصیف رنگ) صفت
21 green /griːn/ سبز صفت
22 hot /hɑːt/ داغ خیلی گرم صفت
23 fat /fæt/ چاق صفت
24 fair /fer/ روشن بلوند، بور صفت
25 meter /ˈmiːt̬.ər/ متر اسم
26 light /lɑɪt/ روشن (رنگ) کمرنگ صفت
27 weigh /weɪ/ وزن داشتن فعل
28 weight /weɪt/ وزن اسم
29 old /oʊld/ پیر سالخورده صفت
30 sister /ˈsɪs.tər/ خواهر اسم
31 short /ʃɔːrt/ قد کوتاه صفت
32 beautiful /ˈbjuː.tɪ.fəl/ زیبا جذاب، خوشایند صفت
33 overweight /ˌoʊvərˈweɪt/ چاق دارای اضافه وزن صفت
34 color /ˈkʌl.ər/ رنگ رنگی اسم
35 middle-aged /ˈmɪdəl-eɪʤd/ میانسال صفت
36 blonde /blɑːnd/ طلایی بلوند، بور صفت
37 kilo /ˈkiː.ləʊ/ کیلو اسم
38 age /eɪdʒ/ سن اسم
39 blond /blɑnd/ طلایی بلوند، بور صفت
40 skin /skɪn/ پوست اسم
41 pretty /ˈprɪt̬.i/ خوشگل زیبا، جذاب صفت
42 ugly /ˈʌg.li/ زشت صفت
43 handsome /ˈhæn.səm/ خوش‌تیپ جذاب، خوش‌قیافه صفت
44 average /ˈæv.rɪdʒ/ معمولی متوسط صفت
45 unattractive /ˌʌnəˈtræktɪv/ زشت صفت
46 average /ˈæv.rɪdʒ/ متوسط اسم
47 positive /ˈpɑz.ət̬.ɪv/ مثبت خوش‌بین، خوش‌بینانه صفت
48 height /haɪt/ قد اسم
49 slim /slɪm/ لاغر باریک‌اندام صفت
50 black /blæk/ سیاه مشکی صفت