لباس‌ها

Clothes
ردیف واژه معنی نقش گرامری
1 get dressed /gɛt drɛst/ لباس پوشیدن فعل
2 scarf /skɑrf/ شال (گردن) روسری، مقنعه اسم
3 dress /dres/ لباس زنانه پیراهن زنانه اسم
4 wear /wer/ پوشیدن به خود زدن (عطر)، گذاشتن (جواهرات) فعل
5 purse /pɜrs/ کیف (زنانه) اسم
6 dress /dres/ لباس پوشیدن لباس پوشاندن فعل
7 sock /sɑk/ جوراب اسم
8 put on /pʊt ɑn/ پوشیدن گذاشتن (هدفون و ...) فعل
9 jacket /ˈdʒæk.ɪt/ کت ژاکت اسم
10 clothes /kloʊðz/ لباس اسم
11 glasses /ˈglæs.ɪz/ عینک اسم
12 carry /ˈkær.i/ حمل کردن همراه خود داشتن فعل
13 briefcase /ˈbrifˌkeɪs/ کیف دستی اسم
14 boot /buːt/ چکمه کفش لبه‌دار بلند، پوتین اسم
15 jeans /dʒiːnz/ شوار جین شوار لی اسم
16 glove /glʌv/ دستکش اسم
17 coat /koʊt/ پالتو کت بلند اسم
18 tie /taɪ/ کراوات اسم
19 sweater /ˈswet̬.ər/ ژاکت پلیور اسم
20 suit /suːt/ کت و شلوار اسم
21 belt /belt/ کمربند اسم
22 shorts /ʃɔːrts/ شلوارک شلوار کوتاه اسم
23 hat /hæt/ کلاه اسم
24 get undressed /gɛt ənˈdrɛst/ لباس در آوردن لخت شدن فعل
25 shirt /ʃɜrt/ پیراهن اسم
26 pants /pænts/ شلوار اسم
27 skirt /ˈskɜrt/ دامن اسم
28 pantyhose /ˈpænt.iːˌhoʊz/ جوراب شلواری اسم
29 sunglasses /ˈsʌnˌglæs.ɪz/ عینک آفتابی اسم
30 handbag /ˈhændbæɡ/ کیف دستی اسم
31 shoe /ʃu/ کفش اسم
32 have on /hæv ɑn/ به تن داشتن (لباس) پوشیدن فعل
33 umbrella /ʌmˈbrel.ə/ چتر اسم
34 department store /dɪˈpɑrt.məntˌstɔːr/ فروشگاه بزرگ سوپرمارکت اسم
35 T-shirt /ˈtiː.ʃɜːt/ تی‌شرت اسم
36 take off /teɪk ɔf/ در آوردن (لباس و کفش و ...) کندن فعل