افعال عبارتی

Phrasal verbs
ردیف واژه معنی نقش گرامری
1 turn down /tɜrn daʊn/ رد کردن نپذیرفتن فعل
2 go on /goʊ ɑn/ ادامه دادن از سر گرفتن فعل
3 phrasal verb /ˌfreɪ.zəlˈvɜːrb/ فعل عبارتی فعل دو کلمه‌ای اسم
4 go off /goʊ ɔf/ به صدا در آمدن زنگ خوردن، سروصدا کردن فعل
5 come on! /kʌm ɑn!/ زود باش! یالا! حرف ندا
6 turn on /tɜrn ɑn/ روشن کردن فعل
7 turn up /tɜrn ʌp/ زیاد کردن فعل
8 depart /dɪˈpɑrt/ ترک کردن فعل
9 get over /gɛt ˈoʊvər/ (بر چیزی) غلبه کردن کنار آمدن فعل
10 get along /gɛt əˈlɔŋ/ کنار آمدن خوب بودن (با یکدیگر) فعل
11 remove /rɪˈmuːv/ در آوردن برداشتن فعل
12 get up /gɛt ʌp/ بیدار شدن بیدار کردن، بلند شدن فعل
13 come up /kʌm ʌp/ مطرح شدن ذکر شدن فعل