خانواده

The family
ردیف واژه معنی نقش گرامری
1 brother /ˈbrʌð.ər/ برادر اسم
2 aunt /ænt/ خاله/ عمه/ زن عمو/ زن دایی اسم
3 father /ˈfɑð.ər/ پدر اسم
4 relative /ˈrel.ət̬.ɪv/ خویشاوند (عضوی از) فامیل اسم
5 mother /ˈmʌð.ər/ مادر اسم
6 niece /nis/ برادرزاده (مونث) خواهرزاده (مونث) اسم
7 parent /ˈpær.ənt/ والد پدر یا مادر، یکی از والدین اسم
8 daughter /ˈdɔːtər/ (فرزند) دختر فرزند مونث اسم
9 granddaughter /ˈgrænˌdɔːt̬.ər/ نوه [دختر] نوه مونث اسم
10 wife /waɪf/ همسر زن اسم
11 grandfather /ˈgrændˌfɑð.ər/ پدربزرگ اسم
12 family /ˈfæm.ə.li/ خانواده اسم
13 grandmother /ˈgrændˌmʌð.ər/ مادربزرگ اسم
14 cousin /ˈkʌz.ən/ پسر عمو/ دختر عمو/ پسر دایی/ دختر دایی/ پسر خاله/ دختر خاله/ پسر عمه/ دختر عمه زاده اسم
15 family tree /ˈfæməli tri/ شجره‌نامه تبارنامه اسم
16 grandparent /ˈgrændˌper.ənt/ پدربزرگ و مادربزرگ اسم
17 grandson /ˈgrænd.sʌn/ نوه [پسر] نوه مذکر اسم
18 son /sʌn/ (فرزند) پسر فرزند مذکر اسم
19 nephew /ˈnɛfju/ برادرزاده (مذکر) خواهرزاده (مذکر) اسم
20 uncle /ˈʌŋ.kəl/ عمو/ دایی/ شوهرخاله/ شوهرعمه اسم
21 husband /ˈhʌz.bənd/ شوهر اسم