واژگان گیج کننده

Words you may confuse
ردیف واژه معنی نقش گرامری
1 hope /hoʊp/ امیدوار بودن امید داشتن فعل
2 borrow /ˈbɑr.oʊ/ قرض گرفتن فعل
3 feel /fiːl/ احساس کردن حس کردن، حس داشتن فعل
4 miss /mɪs/ جا ماندن (از) فعل
5 fell /fɛl/ قطع کردن فعل
6 lend /lɛnd/ قرض دادن فعل
7 afternoon /ˌæf.tərˈnuːn/ بعد از ظهر اسم
8 night /nɑɪt/ شب اسم
9 loose /luːs/ گشاد (لباس) آزاد صفت
10 fall /fɔːl/ افتادن فعل
11 expect /ɪkˈspekt/ انتظار داشتن توقع داشتن فعل
12 evening /ˈiːv.nɪŋ/ اول شب عصر، شب اسم
13 lose /luːz/ گم کردن از دست دادن فعل
14 quiet /ˈkwɑɪ.ət/ ساکت بی‌صدا، آرام صفت