فعل bring

bring
ردیف واژه معنی نقش گرامری
1 bring /brɪŋ/ آوردن همراه آوردن فعل
2 bring back /brɪŋ bæk/ به یاد آوردن پس آوردن فعل