سینما

Movies
ردیف واژه معنی نقش گرامری
1 video /ˈvɪd.iːˌoʊ/ ویدیو فیلم اسم
2 love /lʌv/ عاشق بودن دوست داشتن فعل
3 love story /lʌv ˈstɔri/ داستان عاشقانه داستان عشقی اسم
4 romantic movie /roʊˈmæntɪk ˈmuvi/ فیلم عاشقانه اسم
5 science fiction /ˈsaɪəns ˈfɪkʃən/ علمی - تخیلی (داستان، فیلم) اسم
6 play /pleɪ/ نمایش اسم
7 detective movie /dɪˈtɛktɪv ˈmuvi/ فیلم کارآگاهی فیلم معمایی اسم
8 crime movie /kraɪm ˈmuvi/ فیلم جنایی فیلم پلیسی اسم
9 action movie /ˈækʃən ˈmuvi/ فیلم اکشن اسم
10 enjoy /enˈdʒɔɪ/ لذت بردن فعل
11 TV /ˈtiˈvi/ تلویزیون اسم
12 boring /ˈbɔː.rɪŋ/ خسته‌کننده کسالت‌آور صفت
13 cartoon /kɑrˈtuːn/ کارتون داستان مصور اسم
14 movies /ˈmuviz/ سینما اسم
15 animated film /ˈænəˌmeɪtəd fɪlm/ انیمیشن کارتون اسم
16 movie /ˈmuː.vi/ فیلم اسم
17 movie star /ˈmuvi stɑr/ ستاره سینما اسم
18 director /dəˈrɛktər/ مدیر کارگردان، متصدی اسم
19 western /ˈwɛstərn/ (فیلم) وسترن اسم
20 horror movie /ˈhɔrər ˈmuvi/ فیلم ترسناک اسم
21 watch /wɒtʃ/ تماشا کردن نگاه کردن فعل
22 musical /ˈmjuː.zɪ.kəl/ نمایش موزیکال فیلم موزیکال اسم
23 comedy /ˈkɑmədi/ نمایش خنده‌دار کمدی اسم