پسوندها

Suffixes
ردیف واژه معنی نقش گرامری
1 fun /fʌn/ سرگرم‌کننده جالب، باحال صفت
2 slowly /ˈsloʊ.li/ به آرامی به آهستگی، آرام آرام قید
3 photocopier /ˈfoʊtoʊkɑːpiər/ دستگاه فتوکپی اسم
4 psychology /saɪˈkɑləʤi/ روانشناسی اسم
5 hard /hɑːrd/ سخت دشوار، مشکل صفت
6 politics /ˈpɑl.əˌtɪks/ سیاست علم سیاست اسم
7 sadness /ˈsæd.nəs/ غم حزن، ناراحتی، غمگینی اسم
8 endless /ˈen.dləs/ بی پایان بی شمار صفت
9 painless /ˈpeɪnləs/ بی‎درد بی دردسر، بدون درد صفت
10 smile /smaɪl/ لبخند اسم
11 weather /ˈweð.ər/ آب و هوا وضع هوا اسم
12 useful /ˈjuːs.fəl/ سودمند مفید صفت
13 hopeful /ˈhoʊp.fəl/ امیدوار امیدبخش صفت
14 useless /ˈjuː.sləs/ بیهوده به درد نخور صفت
15 sociology /ˌsoʊsiˈɑːlədʒi/ علوم اجتماعی جامعه‌شناسی اسم
16 book /bʊk/ کتاب اسم
17 word processor /ˈwɜːrd proʊsesər/ واژه پرداز ویرایشگر اسم
18 sandy /ˈsændi/ شنی ماسه‌ای صفت
19 surfer /ˈsɜːrfər/ موج‎سوار اسم
20 rainy /ˈreɪn.i/ بارانی صفت
21 zoology /zəʊˈɒlədʒi/ جانورشناسی اسم
22 traveler /ˈtræv.ə.lər/ مسافر اسم
23 beautiful /ˈbjuː.tɪ.fəl/ زیبا جذاب، خوشایند صفت
24 economics /ˌiːkəˈnɑːmɪks/ علم اقتصاد اقتصاد اسم
25 worker /ˈwɜr.kər/ کارگر اسم
26 picture /ˈpɪk.tʃər/ تصویر عکس اسم
27 swimmer /ˈswɪm.ər/ شناگر اسم
28 badly /ˈbæd.li/ بد قید
29 beach /biːtʃ/ ساحل اسم
30 sunny /ˈsʌn.i/ آفتابی صفت
31 quickly /ˈkwɪk.li/ سریع به سرعت قید
32 happily /ˈhæp.ə.li/ با خوشحالی قید
33 idea /ɑɪˈdiː.ə/ ایده فکر اسم
34 happiness /ˈhæp.iː.nəs/ خوشحالی خوشبختی اسم
35 car /kɑːr/ خودرو اتومبیل، ماشین اسم
36 can opener /kæn ˈoʊpənər/ قوطی‌ بازکن در بازکن اسم
37 quite /kwɑɪt/ خیلی بسیار، زیاد قید