فعل take

take
ردیف واژه معنی نقش گرامری
1 driving test /ˈdraɪvɪŋ test/ آزمون رانندگی اسم
2 taxi /ˈtæk.si/ تاکسی اسم
3 photograph /ˈfoʊt̬.əˌgræf/ عکس اسم
4 picture /ˈpɪk.tʃər/ تصویر عکس اسم
5 exam /ɪgˈzæm/ آزمون امتحان اسم
6 train /treɪn/ قطار اسم
7 lesson /ˈles.ən/ درس دوره (آموزشی) اسم
8 course /kɔːrs/ دوره (آموزشی) درس اسم
9 take /teɪk/ گرفتن فعل