پیشوندها

Prefixes
ردیف واژه معنی نقش گرامری
1 nerves /nɜrvz/ اعصاب اضطراب اسم
2 sure /ʃʊr/ مطمئن صفت
3 friendly /ˈfren.dli/ دوستانه مهربان، صمیمی صفت
4 misunderstood /ˌmɪsʌndərˈstʊd/ مورد سوءبرداشت واقع شده مورد سوءتفاهم واقع شده صفت
5 reread /ˈriˈrid/ دوباره خواندن فعل
6 fast /fæst/ سریع تند، پرشتاب، چابک صفت
7 polite /pəˈlɑɪt/ مودب مودبانه صفت
8 incomplete /ˌɪnkəmˈpliːt/ ناکامل ناقص، ناتمام صفت
9 misbehave /ˌmɪsbɪˈheɪv/ بدرفتاری کردن بی‎ادبی کردن فعل
10 incorrect /ˌɪn.kəˈrekt/ نادرست ناصحیح صفت
11 nonsmoking /ˌnɑːn ˈsmoʊkɪŋ/ مکان غیرسیگاری اسم
12 ex /eks/ همسر سابق دوست پسر یا دوست دختر سابق اسم
13 redo /ˌriːˈduː/ دوباره انجام دادن فعل
14 ex-boyfriend /ɛks-ˈbɔɪˌfrɛnd/ دوست پسر سابق اسم
15 nonsmoking /ˌnɑːn ˈsmoʊkɪŋ/ سیگار-ممنوع صفت
16 retell /ˌriːˈtel/ بازگو کردن دوباره‌گویی کردن فعل
17 drink /drɪŋk/ نوشیدنی اسم
18 convenient /kənˈvinjənt/ آسان راحت، مناسب صفت
19 unfinished /ʌnˈfɪnɪʃt/ ناتمام صفت
20 comfortable /ˈkʌmf.tə.bəl/ راحت آسوده صفت
21 violent /ˈvaɪələnt/ خشمگین خشونت آمیز، خشن صفت
22 unhappy /ʌnˈhæp.i/ ناراحت غمگین، محزون صفت
23 story /ˈstɔːr.i/ داستان اسم
24 misspelled /ˌmɪsˈspeld/ اشتباه تلفظ شده صفت
25 correct /kəˈrekt/ صحیح درست صفت
26 preschool /ˈpriːskuːl/ پیش‌دبستانی مهدکودک اسم
27 excuse me /ɪkˈskjuːz miː/ ببخشید عبارت
28 unread /ˌʌnˈred/ خوانده نشده صفت
29 unsafe /ʌnˈseɪf/ ناامن خطرناک صفت
30 informal /ɪnˈfɔːrml/ غیررسمی راحتی صفت
31 nonalcoholic /ˌnɑːn ˌælkəˈhɔːlɪk/ بدون الکل غیرالکلی صفت
32 ex-husband /ɛks-ˈhʌzbənd/ شوهر سابق اسم
33 answer /ˈæn.sər/ پاسخ جواب اسم
34 rewind /ˌriːˈwaɪnd/ به عقب برگرداندن فعل
35 rewrite /riːˈraɪt/ بازنویسی کردن فعل
36 impossible /ɪmˈpɑs.ə.bəl/ غیرممکن صفت
37 nonresident /ˌnɑːn ˈresɪdənt/ غیرمقیم غیربومی صفت
38 instructor /ɪnˈstrʌk.tər/ مربی مدرس دانشگاه اسم
39 possible /ˈpɑs.ə.bəl/ امکان‌پذیر ممکن، مقدور صفت
40 ex-wife /ɛks-waɪf/ همسر سابق اسم