فعل come

come
ردیف واژه معنی نقش گرامری
1 come across /kʌm əˈkrɔs/ اتفاقی ملاقات کردن اتفاقی پیدا کردن، اتفاقی مواجه شدن فعل
2 come back /kʌm bæk/ برگشتن بازگشتن فعل
3 from /frʌm/ اهل از [اصالت، ملیت] حرف اضافه
4 come from /kʌm frʌm/ اهل جایی بودن متعلق (به جایی یا کسی) بودن فعل
5 come home /kʌm hoʊm/ به خانه آمدن فعل
6 come in /kʌm ɪn/ وارد شدن داخل شدن فعل
7 come into /kʌm ˈɪntuː/ وارد شدن داخل شدن فعل
8 how come /haʊ kʌm/ چرا چطور قید
9 come on! /kʌm ɑn!/ زود باش! یالا! حرف ندا
10 come out /kʌm aʊt/ بیرون آمدن خارج شدن فعل
11 come over /kʌm ˈoʊvər/ به دیدن کسی رفتن به کسی سر زدن فعل
12 come up /kʌm ʌp/ مطرح شدن ذکر شدن فعل
13 come /kʌm/ آمدن فعل