واژگان و حروف اضافه

Words and prepositions
ردیف واژه معنی نقش گرامری
1 ask /æsk/ درخواست کردن خواستن فعل
2 interested /ˈɪn.trə.stəd/ علاقه‎مند صفت
3 good at /gʊd æt/ خوب بودن در مهارت داشتن صفت
4 proud /prɑʊd/ مفتخر خشنود صفت
5 look forward to /lʊk ˈfɔrwərd tu/ (با اشتیاق) در انتظار (چیزی) بودن مشتاق (چیزی) بودن، منتظر بودن عبارت
6 used to /ˈjuːst tu/ [فعل وجهی] قبلا، در گذشته فعل
7 afraid /əˈfreɪd/ ترسیده صفت
8 traffic jam /ˈtræf.ɪkˌdʒæm/ راه‌بندان اسم
9 look at /lʊk æt/ نگاه کردن به فعل
10 apologize /əˈpɑl.əˌdʒɑɪz/ عذرخواهی کردن فعل
11 think /θɪŋk/ فکر کردن اندیشیدن فعل
12 look for /lʊk fɔr/ (به) دنبال (چیزی) گشتن فعل
13 accustomed /əˈkʌstəmd/ عادت کرده خو گرفته صفت
14 pay /peɪ/ پرداخت کردن حساب کردن فعل
15 look up /lʊk ʌp/ جستجو کردن به دنبال (چیزی) گشتن فعل
16 bad /bæd/ بد صفت
17 listen /ˈlɪs.ən/ گوش دادن گوش کردن فعل
18 belong /bəˈlɔːŋ/ متعلق بودن تعلق داشتن فعل
19 thank /θæŋk/ تشکر کردن فعل
20 expensive /ɪkˈspen.sɪv/ گران پر هزینه، گران قیمت صفت
21 wait /weɪt/ صبر کردن منتظر بودن فعل
22 get used to /gɛt juːzd tuː/ (به چیزی) عادت کردن فعل