فعل make

make
ردیف واژه معنی نقش گرامری
1 photo /ˈfoʊt̬.oʊ/ عکس اسم
2 decide /dɪˈsɑɪd/ تصمیم گرفتن فعل
3 make an appointment /meɪk ən əˈpɔɪntmənt/ وقت گرفتن نوبت (ملاقات) گرفتن عبارت
4 make /meɪk/ درست کردن ساختن فعل
5 breakfast /ˈbrek.fəst/ صبحانه اسم
6 coffee /ˈkɑːfi/ قهوه پودر قهوه اسم
7 make a decision /meɪk ə dɪˈsɪʒən/ تصمیم گرفتن فعل
8 dinner /ˈdɪn.ər/ شام اسم
9 lunch /lʌntʃ/ ناهار نهار اسم
10 dentist /ˈden.t̬ɪst/ دندانپزشک اسم
11 angry /ˈæŋ.gri/ عصبانی ناراحت صفت
12 meal /miːl/ وعده غذایی غذا اسم
13 ice cream /ˈɑɪs.kriːm/ بستنی اسم
14 doctor /ˈdɑk.tər/ پزشک دکتر، دکترا اسم
15 feel /fiːl/ احساس کردن حس کردن، حس داشتن فعل
16 make a mistake /meɪk ə mɪsˈteɪk/ اشتباه کردن فعل
17 nervous /ˈnɜr.vəs/ مضطرب عصبی، نگران صفت
18 lesson /ˈles.ən/ درس دوره (آموزشی) اسم
19 sad /sæd/ غمگین ناراحت، غم‌انگیز، ناراحت‌کننده صفت
20 movie /ˈmuː.vi/ فیلم اسم
21 tea /tiː/ چای اسم
22 make a phone call /meɪk ə foʊn kɔl/ (با تلفن) تماس گرفتن تلفن زدن فعل
23 soup /suːp/ سوپ اسم
24 make a photocopy /meɪk ə ˈfoʊtoʊˌkɑpi/ کپی گرفتن (با دستگاه کپی) عبارت
25 video /ˈvɪd.iːˌoʊ/ ویدیو فیلم اسم