صفات پرکاربرد: افراد

Common adjectives: people
ردیف واژه معنی نقش گرامری
1 wonderful /ˈwʌn.dər.fəl/ شگفت‌انگیز صفت
2 happy /ˈhæp.i/ خوشحال شاد، خوشبخت، خوب، خوش صفت
3 childish /ˈtʃɑɪl.dɪʃ/ احمقانه کودکانه، بچگانه صفت
4 smart /smɑːrt/ باهوش هوشمندانه، هوشمند صفت
5 difficult /ˈdɪf.ə.kəlt/ بدقلق صفت
6 nasty /ˈnæs.ti/ ناخوشایند تهوع‌آور، تنفرآمیز، منزجرکننده صفت
7 awful /ˈɔː.fəl/ افتضاح بسیار بد صفت
8 stupid /ˈstuː.pɪd/ احمق ابله، نادان صفت
9 easygoing /ˌIː.ziːˈgoʊ.ɪŋ/ بی‌خیال صفت
10 nice /nɑɪs/ خوب خوشحال، زیبا صفت
11 unhappy /ʌnˈhæp.i/ ناراحت غمگین، محزون صفت
12 well behaved /ˌwel bɪˈheɪvd/ خوش رفتار مودب صفت
13 thoughtful /ˈθɔːt.fəl/ متفکر متفکرانه صفت
14 kind /kɑɪnd/ مهربان بامحبت صفت
15 kind /kɑɪnd/ نوع جور اسم
16 negative /ˈnɛgətɪv/ منفی صفت
17 selfish /ˈsel.fɪʃ/ خودخواه صفت
18 intelligent /ɪnˈtel.ə.dʒənt/ باهوش زیرکانه صفت