اسامی غیرقابل شمارش پرکاربرد

Common uncountable words
ردیف واژه معنی نقش گرامری
1 space /speɪs/ فضا کیهان اسم
2 cup /kʌp/ فنجان لیوان کوچک اسم
3 water /ˈwɔː.tər/ آب اسم
4 uncountable /ʌnˈkaʊntəbl/ غیرقابل شمارش صفت
5 traffic /ˈtræf.ɪk/ ترافیک آمدوشد، عبور و مرور اسم
6 countable /ˈkaʊntəbl/ قابل شمارش صفت
7 advice /ədˈvɑɪs/ نصیحت راهنمایی، مشاوره، پیشنهاد اسم
8 spaghetti /spəˈgɛti/ اسپاگتی ماکارونی اسم
9 news /nuːz/ خبر اخبار اسم
10 food /fuːd/ غذا خوراکی، خوردنی اسم
11 cold /koʊld/ سرد صفت
12 modern /ˈmɑːdərn/ مدرن معاصر صفت
13 furniture /ˈfɜr.nɪ.tʃər/ اسباب و اثاثیه لوازم خانگی اسم
14 every day /ˈɛvəri deɪ/ هر روز قید
15 pound /pɑʊnd/ پوند (با نماد lb) [معادل 0.454 کیلوگرم] اسم
16 money /ˈmʌn.i/ پول اسم
17 luggage /ˈlʌg.ɪdʒ/ چمدان بار و بنه اسم
18 weather /ˈweð.ər/ آب و هوا وضع هوا اسم
19 useful /ˈjuːs.fəl/ سودمند مفید صفت
20 tea /tiː/ چای اسم
21 bad /bæd/ بد صفت
22 drink /drɪŋk/ نوشیدنی اسم
23 beef /biːf/ گوشت گاو اسم
24 apple /ˈæp.əl/ سیب اسم
25 travel /ˈtræv.əl/ سفر مسافرت اسم
26 work /wˈɜːrk/ شغل کار، محل کار اسم
27 sugar /ˈʃʊg.ər/ شکر قند اسم
28 coffee /ˈkɑːfi/ قهوه پودر قهوه اسم
29 quart /kwɔːrt/ کوارت (واحد اندازه گیری) 1.14 لیتر اسم
30 milk /mɪlk/ شیر اسم
31 plate /pleɪt/ بشقاب اسم
32 butter /ˈbʌt.ər/ کره اسم
33 information /ˌɪn.fərˈmeɪ.ʃən/ اطلاعات اسم
34 shoe /ʃu/ کفش اسم
35 air /er/ هوا هوایی اسم
36 heavy /ˈhev.i/ سنگین صفت
37 rice /rɑɪs/ برنج اسم
38 bread /bred/ نان اسم
39 fried /frɑɪd/ سرخ‌شده سوخاری صفت