راهبردهای یادگیری

Learning strategies
ردیف واژه معنی نقش گرامری
1 happy /ˈhæp.i/ خوشحال شاد، خوشبخت، خوب، خوش صفت
2 wheel /wiːl/ چرخ اسم
3 cup /kʌp/ فنجان لیوان کوچک اسم
4 water /ˈwɔː.tər/ آب اسم
5 tall /tɔl/ بلند قد قد بلند صفت
6 student /ˈstuːd.ənt/ دانش‌آموز دانشجو اسم
7 learn /lɜːrn/ یاد گرفتن آموختن فعل
8 dry /drɑɪ/ خشک صفت
9 under /ˈʌn.dər/ زیر تحت حرف اضافه
10 good at /gʊd æt/ خوب بودن در مهارت داشتن صفت
11 hot /hɑːt/ داغ خیلی گرم صفت
12 dress /dres/ لباس زنانه پیراهن زنانه اسم
13 furniture /ˈfɜr.nɪ.tʃər/ اسباب و اثاثیه لوازم خانگی اسم
14 chair /tʃer/ صندلی اسم
15 spoon /spuːn/ قاشق اسم
16 school /skuːl/ مدرسه اسم
17 exam /ɪgˈzæm/ آزمون امتحان اسم
18 land /lænd/ زمین اسم
19 weather /ˈweð.ər/ آب و هوا وضع هوا اسم
20 word family /wɜrd ˈfæməli/ کلمات هم‎خانواده اسم
21 salad /ˈsæl.əd/ سالاد اسم
22 big /bɪg/ بزرگ درشت صفت
23 drink /drɪŋk/ نوشیدنی اسم
24 collocation /ˌkɑ.ləˈkeɪ.ʃən/ همایند همنشینی (واژگانی)، با هم آیی اسم
25 glass /glæs/ لیوان اسم
26 clothes /kloʊðz/ لباس اسم
27 high /hɑɪ/ بلند مرتفع صفت
28 fork /fɔːrk/ چنگال اسم
29 word /wɜːd/ کلمه واژه، لغت اسم
30 teacher /ˈtiː.tʃər/ معلم آموزگار، مدرس اسم
31 diagram /ˈdɑɪ.əˌgræm/ نمودار اسم
32 headlight /ˈhedlaɪt/ چراغ جلو (ماشین) اسم
33 light /lɑɪt/ چراغ اسم
34 eat /iːt/ خوردن فعل
35 rainy /ˈreɪn.i/ بارانی صفت
36 travel /ˈtræv.əl/ سفر مسافرت اسم
37 cool /kuːl/ خنک کمی سرد صفت
38 notebook /ˈnoʊt.bʊk/ دفتر دفترچه یادداشت اسم
39 ticket /ˈtɪk.ət/ بلیت بلیط اسم
40 door /dɔːr/ در درب اسم
41 education /ˌɛʤəˈkeɪʃən/ تحصیل آموزش اسم
42 suitcase /ˈsuːt.keɪs/ چمدان اسم
43 picture /ˈpɪk.tʃər/ تصویر عکس اسم
44 hat /hæt/ کلاه اسم
45 milk /mɪlk/ شیر اسم
46 mug /mʌg/ لیوان (دسته دار) ماگ اسم
47 warm /wɔrm/ گرم صفت
48 trunk /trʌŋk/ صندوق عقب اتومبیل اسم
49 window /ˈwɪndoʊ/ پنجره اسم
50 windshield /ˈwɪnd.ʃiːld/ شیشه جلو (اتومبیل) اسم
51 sunny /ˈsʌn.i/ آفتابی صفت
52 passport /ˈpæs.pɔːrt/ گذرنامه پاسپورت اسم
53 on foot /ɑn fʊt/ پیاده با پای پیاده قید
54 wet /wet/ خیس مرطوب صفت
55 man /mæn/ مرد اسم
56 desk /desk/ میز تحریر میز مطالعه/کار اسم
57 rice /rɑɪs/ برنج اسم
58 bread /bred/ نان اسم
59 knife /nɑɪf/ چاقو کارد اسم
60 draw /drɔː/ نقاشی کشیدن نقاشی کردن، کشیدن فعل
61 car /kɑːr/ خودرو اتومبیل، ماشین اسم
62 write down /raɪt daʊn/ یادداشت کردن نوشتن فعل