در رستوران

Eating out
ردیف واژه معنی نقش گرامری
1 medium /ˈmiːd.i.əm/ متوسط صفت
2 diet cola /ˈdaɪət ˈkoʊlə/ نوشابه رژیمی اسم
3 tomato /təˈmeɪt̬.oʊ/ گوجه فرنگی اسم
4 potato /pəˈteɪt̬.oʊ/ سیب‌زمینی اسم
5 spinach /ˈspɪn.ɪtʃ/ اسفناج اسم
6 steak /steɪk/ استیک گوشت راسته گاو اسم
7 beverage /ˈbɛvərɪʤ/ نوشیدنی اسم
8 dessert /dɪˈzɜrt/ دسر اسم
9 vegetable /ˈvedʒ.tə.bl/ سبزیجات گیاه خوراکی، سبزی اسم
10 fries /fraɪz/ سیب زمینی سرخ کرده اسم
11 salad /ˈsæl.əd/ سالاد اسم
12 tea /tiː/ چای اسم
13 restaurant /ˈres.tər.ɑnt/ رستوران اسم
14 deli /ˈdɛli/ اغذیه فروشی اسم
15 baked /beɪkt/ پخته شده صفت
16 soda /ˈsoʊ.də/ سودا [نوعی نوشیدنی گازدار] اسم
17 appetizer /ˈæpɪtaɪzər/ پیش‌غذا اشتهاآور اسم
18 shrimp cocktail /ʃrɪmp ˈkɑkˌteɪl/ کوکتل میگو اسم
19 ice cream /ˈɑɪs.kriːm/ بستنی اسم
20 soft drink /ˌsɑftˈdrɪŋk/ نوشابه نوشیدنی غیر الکلی اسم
21 cheese /tʃiːz/ پنیر اسم
22 salmon /ˈsæmən/ سالمون ماهی آزاد اسم
23 apple /ˈæp.əl/ سیب اسم
24 vanilla /vəˈnɪlə/ وانیل اسم
25 mashed /mæʃt/ له شده کوبیده شده صفت
26 plain /pleɪn/ ساده صفت
27 café /kæˈfeɪ/ کافه کافی شاپ اسم
28 rare /rer/ نیمه پخته آبدار صفت
29 eat out /it aʊt/ بیرون (در رستوران و ...) غذا خوردن فعل
30 vanilla /vəˈnɪlə/ وانیلی صفت
31 ham /hæm/ ژامبون گوشت خوک گوشت ران خوک اسم
32 entrée /ˈɑntreɪ/ غذای اصلی اسم
33 pop /pɑːp/ نوشابه اسم
34 cherry /ˈtʃer.i/ گیلاس اسم
35 hamburger /ˈhæmbərgər/ همبرگر اسم
36 coffee /ˈkɑːfi/ قهوه پودر قهوه اسم
37 pie /paɪ/ پای کیک لایه دار اسم
38 green salad /ˌɡriːn ˈsæləd/ سالاد سبزیجات اسم
39 chocolate /ˈtʃɑk.lət/ شکلات اسم
40 milk /mɪlk/ شیر اسم
41 well done /ˌwel ˈdʌn/ کاملا برشته صفت
42 grilled /grɪld/ کبابی کبابی شده صفت
43 main course /ˌmeɪnˈkɔːrs/ وعده اصلی (غذا) اسم
44 iced tea /aɪst ti/ یخ‌چای چای یخ اسم
45 sauce /sɔːs/ سس اسم
46 mushroom /ˈmʌʃ.ruːm/ قارچ اسم
47 coffee shop /ˈkɑːfi ʃɑːp/ کافی‌شاپ اسم
48 strawberry /ˈstrɔːˌber.i/ توت‌فرنگی اسم
49 onion /ˈʌn.jən/ پیاز اسم
50 soup /suːp/ سوپ اسم
51 fruit salad /frut ˈsæləd/ سالاد میوه اسم
52 chicken /ˈtʃɪk.ən/ (گوشت) مرغ جوجه اسم
53 breast /brest/ (گوشت) سینه اسم
54 pasta /ˈpɑs.tə/ پاستا ماکارونی اسم
55 fried /frɑɪd/ سرخ‌شده سوخاری صفت
56 cola /ˈkoʊ.lə/ نوشابه (کوکاکولا) اسم
57 wing /wɪŋ/ بال (پرنده و هواپیما و ...) اسم