فعل do

do
ردیف واژه معنی نقش گرامری
1 do the cooking /du ðə ˈkʊkɪŋ/ آشپزی کردن عبارت
2 student /ˈstuːd.ənt/ دانش‌آموز دانشجو اسم
3 meet /miːt/ ملاقات کردن دیدن، دور هم جمع شدن، آشنا شدن فعل
4 do /du/ انجام دادن کردن فعل
5 meeting /ˈmiːt̬.ɪŋ/ جلسه قرار ملاقات اسم
6 exercise /ˈek.sərˌsɑɪz/ ورزش اسم
7 do the dishes /du ðə ˈdɪʃəz/ ظرف شستن عبارت
8 engineer /ˌen.dʒəˈnɪr/ مهندس اسم
9 do the laundry /dʊ ðə ˈlɔndri/ رخت شستن لباس چرک شستن عبارت
10 secretary /ˈsek.rəˌter.i/ منشی اسم
11 teacher /ˈtiː.tʃər/ معلم آموزگار، مدرس اسم
12 relax /rɪˈlæks/ آرامیدن آسودن، استراحت کردن فعل
13 do business /du ˈbɪznəs/ معامله کردن داد و ستد کردن عبارت
14 listen /ˈlɪs.ən/ گوش دادن گوش کردن فعل
15 essay /ˈes.eɪ/ مقاله انشا اسم
16 cooking /ˈkʊk.ɪŋ/ آشپزی اسم
17 play /pleɪ/ بازی کردن فعل
18 music /ˈmjuː.zɪk/ موسیقی اسم