افعال بی‌قاعده

Irregular verbs
ردیف واژه معنی نقش گرامری
1 know /noʊ/ دانستن فهمیدن فعل
2 break /breɪk/ شکستن فعل
3 send /sɛnd/ فرستادن ارسال کردن فعل
4 arrive /əˈrɑɪv/ رسیدن فعل
5 wake /weɪk/ بیدار شدن فعل
6 spend /spend/ خرج کردن فعل
7 catch /kætʃ/ گرفتن فعل
8 meet /miːt/ ملاقات کردن دیدن، دور هم جمع شدن، آشنا شدن فعل
9 tell /tel/ گفتن بیان کردن، تعریف کردن فعل
10 understand /ˌʌndərˈstænd/ فهمیدن دریافتن، متوجه شدن، دانستن فعل
11 become /bɪˈkʌm/ شدن تبدیل شدن فعل
12 do /du/ انجام دادن کردن فعل
13 wear /wer/ پوشیدن به خود زدن (عطر)، گذاشتن (جواهرات) فعل
14 leave /liːv/ ترک کردن رها کردن، رفتن فعل
15 feel /fiːl/ احساس کردن حس کردن، حس داشتن فعل
16 pay /peɪ/ پرداخت کردن حساب کردن فعل
17 think /θɪŋk/ فکر کردن اندیشیدن فعل
18 make /meɪk/ درست کردن ساختن فعل
19 steal /stiːl/ دزدیدن فعل
20 put /pʊt/ گذاشتن قرار دادن فعل
21 dig /dɪg/ کندن (زمین) حفر کردن فعل
22 give /gɪv/ دادن فعل
23 ring /rɪŋ/ زنگ زدن فعل
24 teach /tiʧ/ یاد دادن آموزش دادن، درس دادن فعل
25 forget /fərˈget/ فراموش کردن فعل
26 beat /biːt/ (پی درپی) زدن کوبیدن فعل
27 drink /drɪŋk/ نوشیدن (آب) خوردن، (مایعات) خوردن فعل
28 keep /kiːp/ نگه داشتن فعل
29 get /get/ دریافت کردن گرفتن، بدست آوردن فعل
30 begin /bɪˈgɪn/ شروع شدن آغاز کردن، شروع کردن فعل
31 see /siː/ دیدن نگاه کردن، تماشا کردن، ملاقات کردن فعل
32 sink /sɪŋk/ غرق شدن فعل
33 shut /ʃʌt/ بستن فعل
34 fall /fɔːl/ افتادن فعل
35 remember /rəˈmem.bər/ به یاد آوردن به خاطر آوردن فعل
36 fight /fɑɪt/ دعوا کردن جر و بحث کردن فعل
37 eat /iːt/ خوردن فعل
38 bring /brɪŋ/ آوردن همراه آوردن فعل
39 cut /kʌt/ بریدن برش زدن فعل
40 let /let/ اجازه دادن گذاشتن فعل
41 take /teɪk/ گرفتن فعل
42 sit /sɪt/ نشستن فعل
43 go /goʊ/ رفتن فعل
44 tear /ter/ پاره کردن فعل
45 hear /hɪr/ شنیدن فعل
46 drive /drɑɪv/ رانندگی کردن راندن فعل
47 stand /stænd/ ایستادن بلند شدن فعل
48 swim /swɪm/ شنا کردن فعل
49 bend /bend/ خم کردن فعل
50 win /wɪn/ پیروز شدن برنده شدن، بردن فعل
51 read /riːd/ خواندن مطالعه کردن فعل
52 be /biː/ بودن هستن فعل
53 rise /raɪz/ بالا رفتن افزایش یافتن فعل
54 speak /spiːk/ صحبت کردن حرف زدن، سخن گفتن فعل
55 have /hæv/ داشتن فعل
56 throw /θroʊ/ پرتاب کردن پرت کردن فعل
57 sleep /sliːp/ خوابیدن به خواب رفتن، خفتن فعل
58 write /raɪt/ نوشتن تحریر کردن فعل
59 choose /tʃuːz/ انتخاب کردن فعل
60 cost /kɔːst/ هزینه داشتن قیمت داشتن فعل
61 buy /baɪ/ خریدن فعل
62 fly /flɑɪ/ پرواز کردن فعل
63 shoot /ʃuːt/ شلیک کردن تیراندازی کردن فعل
64 lose /luːz/ گم کردن از دست دادن فعل
65 sing /sɪŋ/ آواز خواندن سرود خواندن، آهنگ خواندن فعل
66 run /rʌn/ دویدن فعل
67 hurt /hɜːrt/ آسیب رساندن زخمی کردن، آسیب دیدن، آزار دیدن فعل
68 say /seɪ/ گفتن حرف زدن، نظر دادن فعل
69 find /fɑɪnd/ پیدا کردن فعل
70 come /kʌm/ آمدن فعل
71 sell /sel/ فروختن فعل
72 ride /rɑɪd/ سوار شدن سواری کردن، راندن فعل
73 open /ˈoʊ.pən/ باز کردن باز شدن فعل