واژگان حالت

Manner
ردیف واژه معنی نقش گرامری
1 bad /bæd/ بد صفت
2 loudly /ˈlaʊdli/ با صدای بلند قید
3 friendly /ˈfren.dli/ دوستانه مهربان، صمیمی صفت
4 slowly /ˈsloʊ.li/ به آرامی به آهستگی، آرام آرام قید
5 wrong /rɑŋ/ اشتباه غلط، نادرست صفت
6 way /weɪ/ روش راه اسم
7 sadly /ˈsæd.li/ با ناراحتی قید
8 manner /ˈmæn.ər/ حالت اسم
9 politely /pəˈlaɪt.li/ مودبانه قید
10 impolitely /ˌɪmpəˈlaɪtli/ بی‎ادبانه قید
11 right /rɑɪt/ درست صحیح صفت
12 easily /ˈiː.zə.li/ به راحتی به سادگی قید
13 unfriendly /ʌnˈfren.dli/ غیر دوستانه نامهربان صفت
14 unhappy /ʌnˈhæp.i/ ناراحت غمگین، محزون صفت
15 well /wel/ به خوبی خوب قید
16 suddenly /ˈsʌd.ən.li/ ناگهان یک مرتبه قید
17 badly /ˈbæd.li/ بد قید
18 strange /streɪndʒ/ عجیب بیگانه صفت
19 strangely /ˈstreɪndʒ.li/ به طور عجیبی قید
20 how /hɑʊ/ چطور چگونه قید
21 quickly /ˈkwɪk.li/ سریع به سرعت قید
22 good /gʊd/ خوب صفت
23 quiet /ˈkwɑɪ.ət/ ساکت بی‌صدا، آرام صفت
24 quietly /ˈkwɑɪ.ət.li/ آهسته بی‌‌صدا قید
25 fast /fæst/ سریع به سرعت قید
26 slow /sloʊ/ آهسته کند، آرام صفت
27 loud /lɑʊd/ بلند صفت