تعطیلات

On vacation
ردیف واژه معنی نقش گرامری
1 disco /ˈdɪs.koʊ/ دیسکو اسم
2 by /bɑɪ/ توسط به وسیله حرف اضافه
3 package tour /ˈpækɪdʒ tʊr/ تور مسافرتی اسم
4 postcard /ˈpoʊst.kɑrd/ کارت پستال اسم
5 bus /bʌs/ اتوبوس اسم
6 car /kɑːr/ خودرو اتومبیل، ماشین اسم
7 ferry /ˈfer.i/ فرابر (نوعی کشتی مسافربری و یا باربری) فری اسم
8 bag /bæg/ کیف چمدان اسم
9 have a good time /hæv ə gʊd taɪm/ خوش گذشتن اوقات خوبی داشتن عبارت
10 luggage /ˈlʌg.ɪdʒ/ چمدان بار و بنه اسم
11 train /treɪn/ قطار اسم
12 currency /ˈkɜr.ən.si/ پول رایج اسم
13 transportation /ˌtrænspərˈteɪʃən/ حمل و نقل جا به جایی اسم
14 visa /ˈviː.zə/ روادید ویزا اسم
15 club /klʌb/ کلوپ باشگاه، دیسکو اسم
16 phrase book /ˈfreɪz bʊk/ کتابچه راهنمای لغت و اصطلاحات اسم
17 ticket /ˈtɪk.ət/ بلیت بلیط اسم
18 vacation /veɪˈkeɪʃən/ مرخصی تعطیلات اسم
19 nightlife /ˈnɑɪt.lɑɪf/ تفریحات شبانه اسم
20 traveler’s check /ˈtrævələrz ʧɛk/ چک مسافرتی اسم
21 suitcase /ˈsuːt.keɪs/ چمدان اسم
22 Tourist Information Office /ˈtʊrəst ˌɪnfərˈmeɪʃən ˈɔfəs/ دفتر اطلاعات گردشگری اسم
23 camera /ˈkæm.rə/ دوربین اسم
24 passport /ˈpæs.pɔːrt/ گذرنامه پاسپورت اسم
25 Tourist Information Center /ˈtʊrəst ˌɪnfərˈmeɪʃən ˈsɛntər/ دفتر اطلاعات گردشگری اسم
26 winter /ˈwɪn.tər/ زمستان اسم
27 fly /flɑɪ/ سفر کردن (با هواپیما) فعل
28 camping /ˈkæm.pɪŋ/ اردو کمپینگ اسم
29 tent /tent/ چادر اسم
30 local food /ˈloʊkəl fud/ غذای محلی اسم