مدرسه و دانشگاه

School and university
ردیف واژه معنی نقش گرامری
1 crayon /ˈkreɪən/ مداد شمعی پاستل اسم
2 professor /prəˈfes.ər/ استاد (دانشگاه) پروفسور اسم
3 homework /ˈhoʊmwɜːrk/ تکیف منزل تکلیف، مشق اسم
4 paper clip /ˈpeɪpər klɪp/ گیره کاغذ اسم
5 computer /kəmˈpjuːtər/ رایانه کامپیوتر اسم
6 student /ˈstuːd.ənt/ دانش‌آموز دانشجو اسم
7 learn /lɜːrn/ یاد گرفتن آموختن فعل
8 study /ˈstʌd.i/ درس خواندن مطالعه کردن، آموختن، آموزش دیدن فعل
9 computer science /kəmˈpjutər ˈsaɪəns/ علوم رایانه علوم کامپیوتر اسم
10 Internet /ˈɪntərnet/ اینترنت اسم
11 school /skuːl/ مدرسه اسم
12 video cassette recorder /ˌvɪdioʊ kəˈset rɪkɔːrdər/ دستگاه پخش و ضبط ویدئو اسم
13 chalk /ʧɑk/ گچ اسم
14 art /ɑːrt/ هنر اسم
15 chalkboard /ʧɑkˌbɔrd/ تخته سیاه (مدرسه) اسم
16 textbook /ˈtekst.bʊk/ کتاب (درسی) اسم
17 pre-exam /priː-ɪgˈzæm/ پیش از امتحان اسم
18 fail /feɪl/ رد شدن (در امتحان) افتادن فعل
19 college /ˈkɑl.ɪdʒ/ کالج دانشکده اسم
20 teach /tiʧ/ یاد دادن آموزش دادن، درس دادن فعل
21 geography /dʒiːˈɑg.rə.fi/ جغرافیا جغرافی اسم
22 thumbtack /ˈθʌmtæk/ پونز اسم
23 bulletin board /ˈbʊl.ə.tɪnˌbɔːrd/ تابلو اعلانات اسم
24 English /ˈɪŋglɪʃ/ زبان انگلیسی اهل انگلیس اسم
25 take /teɪk/ (امتحان) دادن فعل
26 subject /ˈsʌb.dʒɪkt/ موضوع مبحث، درس اسم
27 teacher /ˈtiː.tʃər/ معلم آموزگار، مدرس اسم
28 elementary school /ˌɛləˈmɛntri skul/ دبستان مدرسه ابتدایی اسم
29 get /get/ دریافت کردن گرفتن، بدست آوردن فعل
30 biology /bɑɪˈɑl.ə.dʒi/ زیست شناسی اسم
31 notebook /ˈnoʊt.bʊk/ دفتر دفترچه یادداشت اسم
32 course /kɔːrs/ دوره (آموزشی) درس اسم
33 give /gɪv/ ارائه دادن اجرا کردن فعل
34 degree /dəˈgriː/ مدرک دانشگاهی اسم
35 university /ˌjuː.nɪˈvɜː.sə.ti/ دانشگاه اسم
36 physical education /ˈfɪzɪkəl ˌɛʤəˈkeɪʃən/ تربیت بدنی اسم
37 chemistry /ˈkem.ə.stri/ شیمی خواص شیمیایی اسم
38 math /mæθ/ ریاضی ریاضیات (جمع) اسم
39 history /ˈhɪs.tə.ri/ تاریخ تاریخچه اسم
40 vocabulary /voʊˈkæb.jəˌler.i/ واژگان اسم
41 physics /ˈfɪz.ɪks/ فیزیک اسم
42 mathematics /ˌmæθəˈmætɪks/ ریاضی اسم
43 lecture /ˈlɛkʧər/ سخنرانی ارائه اسم
44 eraser /əˈreɪ.sər/ پاک کن مداد پاک کن اسم
45 pencil /ˈpen.səl/ مداد اسم
46 read /riːd/ خواندن مطالعه کردن فعل
47 do homework /du ˈhoʊmˌwɜrk/ تکلیف انجام دادن عبارت
48 pass /pæs/ (با موفقیت) گذراندن قبول شدن، پاس کردن فعل
49 tape player /teɪp ˈpleɪər/ دستگاه ضبط صوت اسم
50 pencil sharpener /ˈpɛnsəl ˈʃɑrpənər/ مداد تراش اسم
51 write /raɪt/ نوشتن تحریر کردن فعل
52 ruler /ˈruː.lər/ خط کش اسم
53 cassette /kəˈsɛt/ نوار کاست اسم
54 language /ˈlæŋ.gwɪdʒ/ زبان اسم
55 music /ˈmjuː.zɪk/ موسیقی اسم
56 desk /desk/ میز تحریر میز مطالعه/کار اسم
57 piece /piːs/ قطعه عدد، برگ اسم
58 VCR /ˌviː siː ˈɑːr/ دستگاه پخش و ضبط ویدئو اسم
59 tape recorder /ˈteɪp rɪkɔːrdər/ دستگاه ضبط صوت اسم
60 paper /ˈpeɪ.pər/ کاغذ اسم