مشاغل

Jobs
ردیف واژه معنی نقش گرامری
1 What's your job? /wʌts jʊər ʤɑb?/ شغل شما چیست؟ چه کاره هستید؟ جمله
2 waitress /ˈweɪ.trəs/ پیشخدمت (خانم) اسم
3 lawyer /ˈlɔɪ.ər/ وکیل اسم
4 salesclerk /ˈseɪlzklɜːrk/ فروشنده اسم
5 nurse /nɜrs/ پرستار اسم
6 factory /ˈfæk.tə.ri/ کارخانه اسم
7 taxi driver /ˈtæksi ˈdraɪvər/ راننده تاکسی اسم
8 school /skuːl/ مدرسه اسم
9 from /frʌm/ از از [مکان، زمان] حرف اضافه
10 college /ˈkɑl.ɪdʒ/ کالج دانشکده اسم
11 hairstylist /ˈherstaɪlɪst/ آرایشگر اسم
12 office /ˈɔː.fɪs/ شرکت دفتر کار، اداره اسم
13 secretary /ˈsek.rəˌter.i/ منشی اسم
14 store /stɔːr/ مغازه فروشگاه اسم
15 doctor /ˈdɑk.tər/ پزشک دکتر، دکترا اسم
16 teacher /ˈtiː.tʃər/ معلم آموزگار، مدرس اسم
17 at /æt/ در (مکان) داخل (مکان) حرف اضافه
18 hairdresser /ˈherˌdres.ər/ آرایشگر اسم
19 work /wˈɜːrk/ کار کردن فعل
20 job /dʒɑːb/ شغل کار اسم
21 mechanic /məˈkæn.ɪk/ مکانیک اسم
22 farmer /ˈfɑr.mər/ کشاورز اسم
23 What do you do? /wʌt du ju du?/ چه کاره هستید؟ شغل شما چیست؟ جمله
24 hospital /ˈhɑːspɪtl/ بیمارستان اسم
25 waiter /ˈweɪ.tər/ پیشخدمت (آقا) گارسون اسم