صفات پرکاربرد: اشیا

Common adjectives: good and bad things
ردیف واژه معنی نقش گرامری
1 fine /fɑɪn/ خوب زیبا، مرغوب صفت
2 terrible /ˈtɛrəbəl/ افتضاح هولناک، بسیار بد صفت
3 wonderful /ˈwʌn.dər.fəl/ شگفت‌انگیز صفت
4 dreadful /ˈdred.fəl/ مخوف وحشتناک صفت
5 better /ˈbet.ər/ بهتر صفت
6 great /greɪt/ عالی خیلی خوب صفت
7 fabulous /ˈfæbjələs/ شگفت‌انگیز باور نکردنی، فوق‌العاده، خیلی خوب (عامیانه) صفت
8 disgusting /dɪsˈgʌs.tɪŋ/ تنفرآمیز حال‌بهم‌زن، چندش‌آور صفت
9 awful /ˈɔː.fəl/ افتضاح بسیار بد صفت
10 Terrific! /təˈrɪfɪk!/ چه عالی! محشره! حرف ندا
11 bad /bæd/ بد صفت
12 excellent /ˈek.sə.lənt/ عالی بی‌نقص، تمام و کمال صفت
13 nice /nɑɪs/ خوب خوشحال، زیبا صفت
14 than /ðæn/ از نسبت به حرف اضافه
15 gorgeous /ˈgɔrʤəs/ زیبا جذاب، خوشگل صفت
16 beautiful /ˈbjuː.tɪ.fəl/ زیبا جذاب، خوشایند صفت
17 horrendous /həˈrendəs/ هولناک وحشتناک صفت
18 horrible /ˈhɔːr.ə.bəl/ بسیار بد وحشتناک، گند (بو) صفت
19 worse /wɜːrs/ بدتر شدیدتر صفت
20 worst /wɜːrst/ بدترین صفت
21 best /best/ بهترین صفت
22 perfect /ˈpɜr.fɪkt/ عالی بی نقص، تمام و کمال صفت
23 how /hɑʊ/ چطور چگونه قید
24 superb /sʊˈpɜrb/ عالی صفت
25 good /gʊd/ خوب صفت