در اتاق خواب و حمام دستشویی

In the bedroom and bathroom
ردیف واژه معنی نقش گرامری
1 toilet paper /ˈtɔɪlɪt ˈpeɪpə/ دستمال دستشویی دستمال لوله‎ای اسم
2 get dressed /gɛt drɛst/ لباس پوشیدن فعل
3 nightstand /ˈnaɪtstænd/ میز پاتختی میز کوچک کنار تخت اسم
4 turn off /tɜrn ɔf/ خاموش کردن فعل
5 table lamp /ˈteɪbl læmp/ آباژور اسم
6 alarm clock /əˈlɑrm.klɑk/ ساعت زنگی اسم
7 restroom /ˈrest.ruːm/ دستشویی سرویس بهداشتی اسم
8 wake up /weɪk ʌp/ از خواب بیدار شدن از خواب بیدار کردن، سرحال کردن فعل
9 pillow /ˈpɪl.oʊ/ بالش متکا اسم
10 bed /bed/ تختخواب تخت اسم
11 brush /brʌʃ/ مسواک زدن فعل
12 night table /naɪt ˈteɪbəl/ میز پاتختی میز کوچک کنار تخت اسم
13 dresser /ˈdres.ər/ میز آرایش کمد کشو دار اسم
14 bedroom /ˈbed.rʊm/ اتاق خواب اسم
15 breakfast /ˈbrek.fəst/ صبحانه اسم
16 toothbrush /ˈtuːθ.brʌʃ/ مسواک اسم
17 toothpaste /ˈtuːθ.peɪst/ خمیر دندان اسم
18 shower /ˈʃɑʊ.ər/ دوش حمام اسم
19 closet /ˈklɑ.zɪt/ کمد اسم
20 morning /ˈmɔːr.nɪŋ/ صبح اسم
21 teeth /tiθ/ دندان‎ها [حالت جمع واژه tooth] اسم
22 turn on /tɜrn ɑn/ روشن کردن فعل
23 pajamas /pəˈdʒɑm.əz/ پیژامه لباس خواب اسم
24 hairbrush /ˈherbrʌʃ/ برس مو اسم
25 get into bed /gɛt ˈɪntu bɛd/ به تختخواب رفتن (و خوابیدن) عبارت
26 nighttime /ˈnaɪt taɪm/ شب‎ها شب هنگام اسم
27 bath /bɑːθ/ حمام اسم
28 sink /sɪŋk/ سینک روشویی، ظرفشویی اسم
29 nightgown /ˈnaɪt.ɡaʊn/ لباس خواب (زنانه) لباس گشاد و بلند خواب اسم
30 shelf /ʃelf/ قفسه اسم
31 take a shower /teɪk ə ˈʃaʊər/ دوش گرفتن عبارت
32 fall asleep /fɔl əˈslip/ به خواب رفتن فعل
33 bathroom /ˈbɑːθ.rʊm/ حمام - دستشویی اسم
34 listening to the radio /ˈlɪsənɪŋ tu ðə ˈreɪdiˌoʊ/ گوش دادن به رادیو عبارت
35 read /riːd/ خواندن مطالعه کردن فعل
36 get undressed /gɛt ənˈdrɛst/ لباس در آوردن لخت شدن فعل
37 chest /tʃest/ جعبه دردار صندوق، محفظه اسم
38 comb /koʊm/ شانه (وسیله) اسم
39 drawer /drɔːr/ کشو دراور، [کمد کشودار] اسم
40 routine /ruˈtin/ کار همیشگی روال همیشگی، روتین اسم
41 get up /gɛt ʌp/ بیدار شدن بیدار کردن، بلند شدن فعل
42 toilet /ˈtɔɪ.lət/ توالت کاسه توالت اسم
43 mirror /ˈmɪr.ər/ آینه اسم
44 towel /ˈtɑʊ.əl/ حوله اسم
45 soap /soʊp/ صابون اسم
46 medicine cabinet /ˈmed.ɪ.sən ˌkæb.ɪ.nət/ قفسه دارو کابینت وسایل پزشکی اسم