مشکلات روزمره

Everyday problems
ردیف واژه معنی نقش گرامری
1 late /leɪt/ دیر با تاخیر، دیروقت صفت
2 work /wˈɜːrk/ شغل کار، محل کار اسم
3 water /ˈwɔː.tər/ آب دادن فعل
4 computer /kəmˈpjuːtər/ رایانه کامپیوتر اسم
5 out of order /aʊt ʌv ˈɔrdər/ خراب از کار افتاده اسم
6 photocopier /ˈfoʊtoʊkɑːpiər/ دستگاه فتوکپی اسم
7 argument /ˈɑrgjəmənt/ جر و بحث اسم
8 every day /ˈɛvəri deɪ/ هر روز قید
9 clean up /klin ʌp/ تمیز کردن پاک کردن، مرتب کردن فعل
10 apologize /əˈpɑl.əˌdʒɑɪz/ عذرخواهی کردن فعل
11 Internet /ˈɪntərnet/ اینترنت اسم
12 too much /tu mʌʧ/ بسیار زیاد قید
13 room /ruːm/ اتاق اسم
14 messy /ˈmes.i/ شلخته کثیف، نامرتب صفت
15 fix /fɪks/ تعمیر کردن درست کردن فعل
16 look for /lʊk fɔr/ (به) دنبال (چیزی) گشتن فعل
17 bike /baɪk/ دوچرخه اسم
18 work /wˈɜːrk/ کار کردن فعل
19 cut /kʌt/ بریدن برش زدن فعل
20 TV /ˈtiˈvi/ تلویزیون اسم
21 plant /plænt/ گیاه اسم
22 bad mood /bæd mud/ حال بدی داشتن (روحی) بدخلق بودن اسم
23 coffee maker /ˈkɑː.fi ˌmeɪ.kɚ/ قهوه ساز اسم
24 at /æt/ در (مکان) داخل (مکان) حرف اضافه
25 co-worker /koʊ-ˈwɜrkər/ همکار اسم
26 washing machine /ˈwɑʃ.ɪŋ.məˌʃiːn/ ماشین لباسشویی اسم
27 repair /rɪˈper/ تعمیر کردن فعل
28 home /hoʊm/ خانه منزل اسم
29 crash /kræʃ/ از کار افتادن (کامپیوتر) فعل
30 lose /luːz/ گم کردن از دست دادن فعل
31 broken /ˈbroʊ.kən/ شکسته صفت
32 problem /ˈprɑb.ləm/ مشکل مسئله اسم
33 Band-Aid /bænd-eɪd/ چسب زخم اسم