رسانه

The media
ردیف واژه معنی نقش گرامری
1 talk show /ˈtɔːkˌʃoʊ/ میزگرد (رادیویی یا تلویزیونی) برنامه گفتگومحور اسم
2 program /ˈproʊ.græm/ برنامه اسم
3 computer /kəmˈpjuːtər/ رایانه کامپیوتر اسم
4 news /nuːz/ خبر اخبار اسم
5 soap /soʊp/ سریال زرد برنامه (تلویزیون و رادیو) اسم
6 newspaper /ˈnuːzˌpeɪ.pər/ روزنامه اسم
7 interview /ˈɪntərvjuː/ مصاحبه اسم
8 channel /ˈtʃæn.əl/ شبکه اسم
9 sport /spɔːrt/ ورزش بازی ورزشی اسم
10 morning /ˈmɔːr.nɪŋ/ صبح اسم
11 radio /ˈreɪd.iːˌoʊ/ رادیو اسم
12 afternoon /ˌæf.tərˈnuːn/ بعد از ظهر اسم
13 documentary /ˌdɑk.jəˈmen.t̬ə.ri/ فیلم مستند اسم
14 TV /ˈtiˈvi/ تلویزیون اسم
15 magazine /ˌmæg.əˈziːn/ مجله اسم
16 cartoon /kɑrˈtuːn/ کارتون داستان مصور اسم
17 comic book /ˈkɑmɪk bʊk/ کتاب مصور کتاب کمیک اسم
18 movie /ˈmuː.vi/ فیلم اسم
19 nature /ˈneɪ.tʃər/ طبیعت اسم
20 technology /tekˈnɑl.ə.dʒi/ فناوری تکنولوژی اسم
21 satellite TV /ˈsætəˌlaɪt ˈtiˈvi/ تلویزیون ماهواره‌ای اسم
22 comic /ˈkɑm.ɪk/ مصور فکاهی، کمیک اسم
23 evening /ˈiːv.nɪŋ/ اول شب عصر، شب اسم
24 media /ˈmidiə/ رسانه اسم
25 journalist /ˈʤɜrnələst/ خبرنگار روزنامه‌نگار اسم
26 teen /ˈtiːn/ نوجوان نوجوانان صفت
27 fashion /ˈfæʃ.ən/ مد مدسازی اسم
28 reporter /rəˈpɔːrt̬.ər/ گزارشگر خبرنگار اسم
29 woman /ˈwʊm.ən/ زن خانم اسم
30 soap opera /soʊp ˈɑprə/ سریال آبکی (تلویزیون و رادیو) سریال زرد، مجموعه احساسی اسم