فعل go

go
ردیف واژه معنی نقش گرامری
1 stay /steɪ/ ماندن باقی ماندن فعل
2 by /bɑɪ/ توسط به وسیله حرف اضافه
3 go down /goʊ daʊn/ پایین رفتن پایین آمدن فعل
4 meet /miːt/ ملاقات کردن دیدن، دور هم جمع شدن، آشنا شدن فعل
5 car /kɑːr/ خودرو اتومبیل، ماشین اسم
6 go skiing /goʊ ˈskiɪŋ/ به اسکی رفتن اسکی کردن فعل
7 train /treɪn/ قطار اسم
8 go swimming /goʊ ˈswɪmɪŋ/ شنا کردن شنا رفتن فعل
9 doctor /ˈdɑk.tər/ پزشک دکتر، دکترا اسم
10 go into /goʊ ˈɪntu/ شروع کردن فعل
11 visit /ˈvɪz.ɪt/ دیدار کردن ملاقات کردن، دیدن، بازدید کردن فعل
12 bus /bʌs/ اتوبوس اسم
13 go /goʊ/ رفتن فعل
14 go up /goʊ ʌp/ بالا رفتن فعل
15 go out /goʊ ɑʊt/ بیرون رفتن فعل
16 road /roʊd/ جاده راه اسم
17 go shopping /goʊ ˈʃɑp.ɪŋ/ به خرید رفتن فعل
18 dance /dæns/ رقص مراسم [مهمانی] رقص اسم
19 downtown /ˈdɑʊn.tɑʊn/ مرکز شهر قید
20 sightseeing /ˈsɑɪtˌsiː.ɪŋ/ تماشای اماکن دیدنی اسم
21 dancing /ˈdæn.sɪŋ/ رقص اسم
22 go fishing /goʊ ˈfɪʃɪŋ/ ماهیگیری رفتن ماهیگیری کردن عبارت