جرم و جنایت

Crime
ردیف واژه معنی نقش گرامری
1 illegally /ɪˈliː.gəl.i/ (به طور) غیر قانونی قید
2 police /pəˈliːs/ پلیس اسم
3 speeding /ˈspiːdɪŋ/ سرعت غیرمجاز رانندگی پرسرعت اسم
4 theft /θeft/ دزدی سرقت اسم
5 vandal /ˈvændəl/ خرابکار اسم
6 break in /breɪk ɪn/ به زود وارد شدن غیرقانونی وارد شدن فعل
7 hacking /ˈhækɪŋ/ هک کردن اسم
8 crime /kraɪm/ جرم جنایت اسم
9 break into /breɪk ˈɪntu/ به زود وارد شدن فعل
10 thief /θiːf/ دزد سارق اسم
11 steal /stiːl/ دزدیدن فعل
12 pay /peɪ/ پرداخت کردن حساب کردن فعل
13 legal /ˈliːɡl/ حقوقی صفت
14 vandalism /ˈvændəlɪzəm/ تخریب آثار عمومی و باارزش وندالیسم اسم
15 fine /fɑɪn/ جریمه غرامت اسم
16 store /stɔːr/ مغازه فروشگاه اسم
17 burglar /ˈbɜːrɡlər/ دزد سارق اسم
18 customer /ˈkʌs.tə.mər/ مشتری اسم
19 criminal /ˈkrɪmɪnl/ مجرم جانی اسم
20 burglarize /ˈbɜrgləˌraɪz/ مورد دستبرد قرار دادن دستبرد زدن فعل
21 burglary /ˈbɜːrɡləri/ دزدی سرقت اسم
22 against /əˈgenst/ خلاف (قانون) حرف اضافه
23 court /kɔːrt/ دادگاه اسم
24 shoplifter /ˈʃɑːplɪftər/ دزد مغازه/فروشگاه اسم
25 shoplifting /ˈʃɑːplɪftɪŋ/ جنس بلند کردن از مغازه دزدی از مغازه اسم
26 commit /kəˈmɪt/ مرتکب شدن صورت گرفتن (جرم) فعل
27 speed limit /spid ˈlɪmət/ سرعت مجاز حداکثر سرعت، محدودیت سرعت اسم
28 innocent /ˈɪn.ə.sənt/ معصوم بی‌گناه صفت
29 death penalty /dɛθ ˈpɛnəlti/ مجازات اعدام (قانون) اسم
30 guilty /ˈgɪl.ti/ گناهکار مجرم صفت
31 rob /rɑːb/ دزدی کردن فعل
32 prison /ˈprɪzn/ زندان اسم
33 hacker /ˈhækər/ هکر اسم
34 community service /kəˌmjuːnəti ˈsɜːrvɪs/ خدمات اجتماعی خدمات عمومی اسم
35 robber /ˈrɑːbər/ سارق دزد اسم
36 arrest /əˈrest/ دستگیر کردن بازداشت کردن فعل
37 shoplift /ˈʃɑˌplɪft/ دزدیدن (از فروشگاه و مغازه) دزدی کردن فعل
38 robbery /ˈrɑːbəri/ سرقت دزدی اسم