علائم و هشدارها

Signs and notices
ردیف واژه معنی نقش گرامری
1 out of order /aʊt ʌv ˈɔrdər/ خراب از کار افتاده اسم
2 lady /ˈleɪd.i/ خانم اسم
3 pull /pʊl/ کشیدن کشیده شدن (ماهیچه) فعل
4 public /ˈpʌblɪk/ عمومی عموم، دولتی صفت
5 sign /sɑɪn/ نشانه علامت اسم
6 push /pʊʃ/ هل دادن فعل
7 go shopping /goʊ ˈʃɑp.ɪŋ/ به خرید رفتن فعل
8 pay /peɪ/ پرداخت کردن حساب کردن فعل
9 fish /fɪʃ/ ماهی (حیوان) اسم
10 man /mæn/ مرد اسم
11 closed /kloʊzd/ بسته صفت
12 gentleman /ˈdʒen.t̬əl.mən/ آقا اسم
13 sale /seɪl/ فروش ویژه حراج اسم
14 smoking /ˈsmoʊ.kɪŋ/ سیگار کشیدن اسم
15 caution /ˈkɔːʃn/ احتیاط اسم
16 Keep off the grass. /kip ɔf ðə græs./ روی چمن ها نروید. روی چمن ها راه نروید. جمله
17 entrance /ˈen.trəns/ ورودی اسم
18 no entry /noʊ ˈɛntri/ ورود ممنوع عبارت
19 notice /ˈnoʊtɪs/ آگهی اطلاعیه، تابلو اسم
20 no parking /noʊ ˈpɑrkɪŋ/ پارک ممنوع عبارت
21 bathroom /ˈbɑːθ.rʊm/ حمام - دستشویی اسم
22 exit /ˈek.sət/ (درب یا راه) خروجی اسم
23 toilet /ˈtɔɪ.lət/ توالت کاسه توالت اسم
24 woman /ˈwʊm.ən/ زن خانم اسم