مسافرت

Travel
ردیف واژه معنی نقش گرامری
1 lift /lɪft/ سواری اسم
2 taxi /ˈtæk.si/ تاکسی اسم
3 airline /ˈɛrˌlaɪn/ شرکت هواپیمایی اسم
4 boarding pass /ˈbɔrdɪŋ pæs/ کارت عبور کارت ویژه سوار شدن (به هواپیما یا کشتی) اسم
5 arrive /əˈrɑɪv/ رسیدن فعل
6 boat /boʊt/ قایق اسم
7 airplane /ˈer.pleɪn/ هواپیما اسم
8 baggage claim /ˈbægəʤ kleɪm/ محل دریافت بار/چمدان (فرودگاه) اسم
9 schedule /ˈskedʒ.uːl/ برنامه زمانی برنامه اسم
10 give someone a ride /gɪv ˈsʌmˌwʌn ə raɪd/ کسی را (با ماشین) رساندن عبارت
11 map /mæp/ نقشه اسم
12 leave /liːv/ ترک کردن رها کردن، رفتن فعل
13 luggage /ˈlʌg.ɪdʒ/ چمدان بار و بنه اسم
14 bicycle /ˈbɑɪ.sɪk.əl/ دوچرخه اسم
15 land /lænd/ فرود آمدن رسیدن فعل
16 check /tʃek/ تحویل دادن (بار) بازرسی بار (فرودگاه) فعل
17 train /treɪn/ قطار اسم
18 flight /flɑɪt/ پرواز اسم
19 bike /baɪk/ دوچرخه اسم
20 transportation /ˌtrænspərˈteɪʃən/ حمل و نقل جا به جایی اسم
21 motorcycle /ˈmoʊt̬.ərˌsɑɪ.kəl/ موتورسیکلت اسم
22 customs /ˈkʌs.təmz/ گمرک اسم
23 travel /ˈtræv.əl/ سفر مسافرت اسم
24 depart /dɪˈpɑrt/ راه افتادن (وسیله نقلیه) حرکت کردن فعل
25 subway /ˈsʌb.weɪ/ مترو قطار زیرزمینی اسم
26 ticket /ˈtɪk.ət/ بلیت بلیط اسم
27 plane /pleɪn/ هواپیما اسم
28 bus /bʌs/ اتوبوس اسم
29 dining car /ˈdaɪnɪŋ kɑːr/ واگن غذاخوری اسم
30 change /tʃeɪndʒ/ عوض کردن (هواپیما و اتوبوس و ...) خط عوض کردن فعل
31 ship /ʃɪp/ کشتی اسم
32 trip /trɪp/ سفر اسم
33 round-trip /ˌraʊnd ˈtrɪp/ رفت و برگشت صفت
34 fare /fer/ کرایه (تاکسی و ...) اسم
35 platform /ˈplæt.fɔːrm/ سکو اسم
36 one-way /ˌwʌn ˈweɪ/ یک‌طرفه یکسره صفت
37 passenger /ˈpæs.ən.dʒər/ مسافر اسم
38 rent /rent/ اجاره کردن کرایه کردن فعل
39 passport /ˈpæs.pɔːrt/ گذرنامه پاسپورت اسم
40 fill up /fɪl ʌp/ کاملا پر کردن لبریز کردن فعل
41 take off /teɪk ɔf/ از زمین بلند شدن (هواپیما) پرواز کردن فعل
42 check in /ʧɛk ɪn/ پذیرش شدن (هتل، فرودگاه و ...) اتاق تحویل گرفتن فعل
43 give someone a lift /gɪv ˈsʌmˌwʌn ə lɪft/ کسی را (با ماشین) رساندن عبارت
44 ride /rɑɪd/ سوار شدن سواری کردن، راندن فعل
45 ride /rɑɪd/ سواری اسم
46 car /kɑːr/ خودرو اتومبیل، ماشین اسم
47 helicopter /ˈhel.əˌkɑp.tər/ هلیکوپتر اسم