واژگان زمان بخش 2

Time words (2)
ردیف واژه معنی نقش گرامری
1 usually /ˈjuː.ʒu.ə.li/ معمولا قید
2 past /pæst/ گذشته پس از قید
3 then /ðen/ سپس بعد، پس از آن قید
4 now and then /naʊ ænd ðɛn/ گاهی گهگاه، برخی اوقات قید
5 future /ˈfjuː.tʃər/ آینده اسم
6 o'clock /əˈklɑk/ ساعت قید
7 always /ˈɔːl.weɪz/ همیشه همواره، پیوسته قید
8 hardly ever /ˈhɑrdli ˈɛvər/ به ندرت قید
9 occasionally /əˈkeɪʒənəli/ گاهی اوقات چند وقت یک بار، گهگاه قید
10 for /fɔːr/ به مدت برای [زمان] حرف اضافه
11 next /nekst/ آینده بعد صفت
12 week /wiːk/ هفته هفت روز اسم
13 often /ˈɔː.fən/ اغلب بیشتر وقت ها، خیلی قید
14 hour /ˈaʊər/ ساعت [یک ساعت: 60 دقیقه] اسم
15 disaster /dɪˈzæs.tər/ مصیبت بلا، ناکامی بزرگ اسم
16 month /mʌnθ/ ماه 30 روز اسم
17 year /jɪr/ سال اسم
18 rarely /ˈrɛrli/ به ندرت قید
19 once /wʌns/ یکبار یک مرتبه قید
20 at /æt/ در (زمان) حرف اضافه
21 sometimes /ˈsʌm.tɑɪmz/ گاهی بعضی وقت‌ها، بعضی مواقع قید
22 summer /ˈsʌm.ər/ تابستان اسم
23 present /ˈprez.ənt/ زمان حال مضارع (دستور زبان) اسم
24 twice /twɑɪs/ دوبرابر دوبار قید
25 now /nɑʊ/ الان حالا، هم اکنون قید
26 ago /əˈgoʊ/ پیش قبل قید
27 soon /suːn/ به زودی زود قید
28 moment /ˈmoʊ.mənt/ لحظه اسم
29 last /læst/ آخر آخرین قید
30 recently /ˈriː.sənt.li/ اخیرا جدیدا قید