واژگان زمان بخش 1

Time words (1)
ردیف واژه معنی نقش گرامری
1 summer /ˈsʌm.ər/ تابستان اسم
2 never /ˈnev.ər/ هرگز هیچ وقت قید
3 August /ˈɑgəst/ اوت ماه اوت اسم
4 century /ˈsɛnʧəri/ قرن سده اسم
5 February /ˈfeb.ju.er.i/ فوریه ماه فوریه اسم
6 year /jɪr/ سال اسم
7 tomorrow /təˈmɑˌroʊ/ فردا قید
8 July /dʒʊˈlɑɪ/ ژوئیه ماه ژوئیه اسم
9 yesterday /ˈjes.tər.deɪ/ دیروز قید
10 Monday /ˈmʌn.deɪ/ دوشنبه اسم
11 March /mɑrtʃ/ مارس ماه مارس اسم
12 June /dʒuːn/ ژوئن ماه ژوئن اسم
13 October /ɑkˈtoʊ.bər/ اکتبر ماه اکتبر اسم
14 month /mʌnθ/ ماه 30 روز اسم
15 Wednesday /ˈwenz.deɪ/ چهارشنبه اسم
16 week /wiːk/ هفته هفت روز اسم
17 season /ˈsiː.zən/ فصل اسم
18 morning /ˈmɔːr.nɪŋ/ صبح اسم
19 September /sepˈtem.bər/ سپتامبر ماه سپتامبر اسم
20 noon /nuːn/ ظهر اسم
21 January /ˈdʒæn.jʊˌer.i/ ژانویه ماه ژانویه اسم
22 weekend /ˌwiːkˈend/ آخر هفته اسم
23 afternoon /ˌæf.tərˈnuːn/ بعد از ظهر اسم
24 fall /fɔːl/ پاییز اسم
25 thursday /ˈθɜrz.deɪ/ پنجشنبه اسم
26 hour /ˈaʊər/ ساعت [یک ساعت: 60 دقیقه] اسم
27 day /deɪ/ روز اسم
28 April /ˈeɪ.prəl/ آوریل ماه آوریل اسم
29 on /ɔːn/ در [روز] حرف اضافه
30 day after tomorrow /deɪ ˈæftər təˈmɑˌroʊ/ پس فردا قید
31 May /meɪ/ مه ماه مه اسم
32 day before yesterday /deɪ bɪˈfɔr ˈjɛstərˌdeɪ/ پریروز قید
33 November /noʊˈvem.bər/ نوامبر ماه نوامبر اسم
34 quarter /ˈkwɔːr.t̬.ər/ ربع (ساعت) یک ربع اسم
35 today /təˈdeɪ/ امروز قید
36 Sunday /ˈsʌn.deɪ/ یکشنبه اسم
37 Saturday /ˈsæt̬.ər.deɪ/ شنبه اسم
38 autumn /ˈɔtəm/ پاییز اسم
39 minute /ˈmɪn.ɪt/ دقیقه اسم
40 winter /ˈwɪn.tər/ زمستان اسم
41 evening /ˈiːv.nɪŋ/ اول شب عصر، شب اسم
42 Friday /ˈfrɑɪ.deɪ/ جمعه اسم
43 Tuesday /ˈtjuːz.deɪ/ سه شنبه اسم
44 December /dɪˈsem.bər/ دسامبر ماه دسامبر اسم
45 spring /sprɪŋ/ بهار اسم
46 over /ˈoʊ.vər/ طی در طول حرف اضافه