در شهر

In the city
ردیف واژه معنی نقش گرامری
1 post office /ˈpoʊstˌɔː.fəs/ اداره پست دفتر پست اسم
2 police officer /pəˈliːsˌɑ.fə.sər/ مامور پلیس افسر اسم
3 public telephone /ˈpʌblɪk ˈtɛləˌfoʊn/ تلفن عمومی اسم
4 salesclerk /ˈseɪlzklɜːrk/ فروشنده اسم
5 borrow /ˈbɑr.oʊ/ قرض گرفتن فعل
6 taxi driver /ˈtæksi ˈdraɪvər/ راننده تاکسی اسم
7 garage /gəˈrɑʒ/ گاراژ پارکینگ سرپوشیده اسم
8 sign /sɑɪn/ نشانه علامت اسم
9 bank /bæŋk/ بانک اسم
10 where /wer/ کجا قید
11 change /tʃeɪndʒ/ پول خرد کردن تبدیل کردن (پول) فعل
12 newspaper /ˈnuːzˌpeɪ.pər/ روزنامه اسم
13 traffic jam /ˈtræf.ɪkˌdʒæm/ راه‌بندان اسم
14 money /ˈmʌn.i/ پول اسم
15 painting /ˈpeɪnt.ɪŋ/ نقاشی (تصویر) نقاشی (اشاره به رنگ کردن در و دیوار و ...) اسم
16 teller /ˈtelər/ کارمند بانک متصدی امور بانکی اسم
17 book /bʊk/ کتاب اسم
18 railroad crossing /ˈreɪlroʊd krɔːsɪŋ/ تقاطع هم‌سطح (بین جاده و راه‌آهن) تقاطع خیابان و راه آهن اسم
19 look for /lʊk fɔr/ (به) دنبال (چیزی) گشتن فعل
20 train station /ˈtreɪn ˌsteɪ.ʃən/ ایستگاه راه آهن ایستگاه قطار اسم
21 office building /ˈɔfəs ˈbɪldɪŋ/ ساختمان اداری اسم
22 bookstore /ˈbʊk.stɔːr/ کتاب‌فروشی اسم
23 government /ˈgʌvərmənt/ دولت دولتی اسم
24 park /pɑrk/ پارک بوستان اسم
25 art museum /ɑrt mjuˈziəm/ موزه هنری نگارخانه اسم
26 signal ahead /ˈsɪgnəl əˈhɛd/ به چراغ راهنما نزدیک می‎شوید عبارت
27 park /pɑrk/ پارک کردن فعل
28 parking garage /ˈpɑrkɪŋ gəˈrɑʒ/ پارکینگ طبقاتی اسم
29 train /treɪn/ قطار اسم
30 bus stop /ˈbʌsˌstɑp/ ایستگاه اتوبوس اسم
31 excuse me /ɪkˈskjuːz miː/ ببخشید عبارت
32 letter /ˈletər/ نامه اسم
33 get /get/ سوار شدن (وسایل نقلیه) فعل
34 mail /meɪl/ پست کردن ایمیل کردن فعل
35 Tourist Information Office /ˈtʊrəst ˌɪnfərˈmeɪʃən ˈɔfəs/ دفتر اطلاعات گردشگری اسم
36 read /riːd/ خواندن مطالعه کردن فعل
37 museum /mjʊˈziː.əm/ موزه اسم
38 information /ˌɪn.fərˈmeɪ.ʃən/ اطلاعات اسم
39 buy /baɪ/ خریدن فعل
40 road /roʊd/ جاده راه اسم
41 street /striːt/ خیابان اسم
42 Tourist Information Center /ˈtʊrəst ˌɪnfərˈmeɪʃən ˈsɛntər/ دفتر اطلاعات گردشگری اسم
43 library /ˈlɑɪˌbrer.i/ کتابخانه اسم
44 city /ˈsɪt̬.i/ شهر اسم
45 librarian /laɪˈbreriən/ کتابدار اسم
46 downtown /ˈdɑʊn.tɑʊn/ مرکز شهر قید
47 city hall /ˈsɪti hɔl/ شهرداری ساختمان شهرداری اسم
48 there /ðer/ [وجود داشتن] [بودن] قید