اوقات فراغت در خانه

Leisure at home
ردیف واژه معنی نقش گرامری
1 talk /tɔːk/ صحبت کردن حرف زدن، گفتگو کردن فعل
2 take a nap /teɪk ə næp/ چرت زدن فعل
3 video /ˈvɪd.iːˌoʊ/ ویدیو فیلم اسم
4 rock /rɑk/ موسیقی راک اسم
5 call /kɔːl/ زنگ زدن تماس گرفتن، تلفن زدن فعل
6 radio /ˈreɪd.iːˌoʊ/ رادیو اسم
7 program /ˈproʊ.græm/ برنامه اسم
8 computer /kəmˈpjuːtər/ رایانه کامپیوتر اسم
9 interesting /ˈɪn.trə.stɪŋ/ جالب جذاب صفت
10 computer game /kəmˈpjutər geɪm/ بازی رایانه‌ای اسم
11 stay over /steɪ ˈoʊvər/ شب در خانه کسی ماندن فعل
12 Internet /ˈɪntərnet/ اینترنت اسم
13 about /əˈbɑʊt/ حدود تقریبا قید
14 about /əˈbɑʊt/ درباره در مورد حرف اضافه
15 garden /ˈɡɑːrdn/ باغ باغچه اسم
16 vegetable /ˈvedʒ.tə.bl/ سبزیجات گیاه خوراکی، سبزی اسم
17 newspaper /ˈnuːzˌpeɪ.pər/ روزنامه اسم
18 gardening /ˈgɑrdənɪŋ/ باغبانی اسم
19 sport /spɔːrt/ ورزش بازی ورزشی اسم
20 on the phone /ɑn ðə foʊn/ پشت تلفن پای تلفن عبارت
21 play /pleɪ/ بازی کردن فعل
22 leisure /ˈlɛʒər/ (اوقات) فراغت اسم
23 tape /teɪp/ نوار (کاست) اسم
24 cooking /ˈkʊk.ɪŋ/ آشپزی اسم
25 relax /rɪˈlæks/ آرامیدن آسودن، استراحت کردن فعل
26 see /siː/ دیدن نگاه کردن، تماشا کردن، ملاقات کردن فعل
27 boring /ˈbɔː.rɪŋ/ خسته‌کننده کسالت‌آور صفت
28 invite over /ɪnˈvaɪt ˈoʊvər/ به خانه دعوت کردن فعل
29 listen /ˈlɪs.ən/ گوش دادن گوش کردن فعل
30 magazine /ˌmæg.əˈziːn/ مجله اسم
31 CD /ˌsiːˈdiː/ لوح فشرده سی دی اسم
32 music /ˈmjuː.zɪk/ موسیقی اسم
33 have friends over /hæv frɛndz ˈoʊvər/ دوستان را دعوت کردن عبارت
34 hobby /ˈhɑb.i/ سرگرمی تفریح اسم
35 flower /ˈflɑʊ.ər/ گل اسم
36 TV /ˈtiˈvi/ تلویزیون اسم
37 nature /ˈneɪ.tʃər/ طبیعت اسم
38 novel /ˈnɑvəl/ رمان اسم
39 read /riːd/ خواندن مطالعه کردن فعل
40 at /æt/ در (مکان) داخل (مکان) حرف اضافه
41 house plant /haʊs plænt/ گیاه خانگی اسم
42 nothing /ˈnʌθ.ɪŋ/ هیچ چیز هیچ کار، هیچ ضمیر
43 home /hoʊm/ خانه منزل اسم
44 watch /wɒtʃ/ تماشا کردن نگاه کردن فعل