آب و هوا

Weather
ردیف واژه معنی نقش گرامری
1 foggy /ˈfɔːg.i/ مه‌آلود صفت
2 Celsius /ˈsɛlsiəs/ سلسیوس (واحد سنجش دما) اسم
3 cold /koʊld/ سرد صفت
4 dry /drɑɪ/ بی‌باران خشک صفت
5 Fahrenheit /ˈfɛrənˌhaɪt/ فارنهایت (مقیاس گرما) اسم
6 degree /dəˈgriː/ درجه (دما یا زاویه) اسم
7 awful /ˈɔː.fəl/ افتضاح بسیار بد صفت
8 weather /ˈweð.ər/ آب و هوا وضع هوا اسم
9 thunder /ˈθʌn.dər/ تندر رعد، آسمان غرنبه، آسمان غرش اسم
10 rain /reɪn/ باران اسم
11 thunderstorm /ˈθʌn.dərˌstɔːrm/ طوفان تندری اسم
12 cloud /klɑʊd/ ابر اسم
13 rain /reɪn/ باران آمدن باران گرفتن، باریدن فعل
14 storm /stɔːrm/ توفان اسم
15 cloudy /ˈklɑʊd.i/ ابری صفت
16 rainy /ˈreɪn.i/ بارانی صفت
17 snow /snoʊ/ برف اسم
18 snow /snoʊ/ برف آمدن برف باریدن فعل
19 beautiful /ˈbjuː.tɪ.fəl/ زیبا جذاب، خوشایند صفت
20 shine /ʃɑɪn/ تابیدن نور پراکندن، نور داشتن فعل
21 temperature /ˈtemp.rə.tʃər/ دما اسم
22 tropical /ˈtrɑp.ɪ.kəl/ استوایی گرمسیری صفت
23 sun /sʌn/ خورشید آفتاب اسم
24 wind /wɪnd/ باد اسم
25 hurricane /ˈhɝː.ɪ.keɪn/ توفند تندباد دریایی اسم
26 minus /ˈmɑɪ.nəs/ منها منفی حرف اضافه
27 sunny /ˈsʌn.i/ آفتابی صفت
28 windy /ˈwɪn.di/ توفانی همراه با باد صفت
29 wet /wet/ خیس مرطوب صفت
30 snowy /ˈsnoʊi/ برفی صفت
31 lightning /ˈlɑɪt.nɪŋ/ آذرخش برق اسم
32 fog /fɔːg/ مه اسم