ورزش‌ها

Sports
ردیف واژه معنی نقش گرامری
1 soccer /ˈsɑk.ər/ فوتبال اسم
2 like /lɑɪk/ دوست داشتن خوش آمدن فعل
3 cup /kʌp/ جام اسم
4 go running /goʊ ˈrʌnɪŋ/ به دو رفتن دویدن فعل
5 table tennis /ˈteɪ.bəlˌten.ɪs/ تنیس روی میز پینگ پونگ اسم
6 football /ˈfʊt.bɔːl/ فوتبال اسم
7 sailing /ˈseɪl.ɪŋ/ قایق‌رانی (با قایق بادبانی) کشتیرانی اسم
8 go skiing /goʊ ˈskiɪŋ/ به اسکی رفتن اسکی کردن فعل
9 sport /spɔːrt/ ورزش بازی ورزشی اسم
10 karate /kəˈrɑti/ کاراته (هنر رزمی ژاپنی) اسم
11 baseball /ˈbeɪs.bɔːl/ بیسبال اسم
12 judo /ˈdʒuːdoʊ/ جودو (ورزش رزمی) اسم
13 basketball /ˈbɑː.skɪt.bɔːl/ بسکتبال اسم
14 ping-pong /ˈpɪŋ pɔːŋ/ پینگ پونگ اسم
15 field /fiːld/ زمین (ورزش) اسم
16 favorite /ˈfeɪ.və.rɪt/ مورد علاقه صفت
17 bowling /ˈboʊlɪŋ/ بولینگ اسم
18 course /kɔːrs/ زمین (گلف) اسم
19 volleyball /ˈvɑl.iːˌbɔːl/ والیبال اسم
20 court /kɔːrt/ زمین بازی (تنیس، والیبال، بسکتبال و ...) اسم
21 skiing /ˈskiː.ɪŋ/ اسکی اسم
22 tennis /ˈten.ɪs/ تنیس بازی تنیس اسم
23 cycling /ˈsɑɪ.klɪŋ/ دوچرخه‌سواری اسم
24 swimming /ˈswɪm.ɪŋ/ شنا اسم
25 swimming pool /ˈswɪm.ɪŋˌpuːl/ استخر شنا اسم
26 ice-skating /aɪs-ˈskeɪtɪŋ/ اسکی روی یخ اسم
27 golf /gɑlf/ گلف اسم
28 gymnastics /ʤɪmˈnæstɪks/ ژیمناستیک (ورزش) اسم
29 ball game /ˈbɔːl ɡeɪm/ ورزش با توپ اسم
30 best /best/ از همه بیشتر بیشتر از همه قید
31 running /ˈrʌn.ɪŋ/ دو دویدن اسم