واژگان کتاب اینترچنج 2

واژگان کتاب اینترچنج 2

Interchange - book 2


در این بخش، واژگان کتاب اینترچنج 2 (Interchange - book 2) در 16 درس مجزا قابل دسترسی است.

درس 1

Unit 1
زمان مطالعه: 15 دقیقه تعداد لغات: 63

درس 2

Unit 2
زمان مطالعه: 14 دقیقه تعداد لغات: 57

درس 3

Unit 3
زمان مطالعه: 6 دقیقه تعداد لغات: 26

درس 4

Unit 4
زمان مطالعه: 17 دقیقه تعداد لغات: 71

درس 5

Unit 5
زمان مطالعه: 17 دقیقه تعداد لغات: 68

درس 6

Unit 6
زمان مطالعه: 14 دقیقه تعداد لغات: 56

درس 7

Unit 7
زمان مطالعه: 19 دقیقه تعداد لغات: 77

درس 8

Unit 8
زمان مطالعه: 13 دقیقه تعداد لغات: 52

درس 9

Unit 9
زمان مطالعه: 12 دقیقه تعداد لغات: 51

درس 10

Unit 10
زمان مطالعه: 16 دقیقه تعداد لغات: 64

درس 11

Unit 11
زمان مطالعه: 12 دقیقه تعداد لغات: 50

درس 12

Unit 12
زمان مطالعه: 10 دقیقه تعداد لغات: 41

درس 13

Unit 13
زمان مطالعه: 19 دقیقه تعداد لغات: 77

درس 14

Unit 14
زمان مطالعه: 13 دقیقه تعداد لغات: 54

درس 15

Unit 15
زمان مطالعه: 10 دقیقه تعداد لغات: 43

درس 16

Unit 16
زمان مطالعه: 5 دقیقه تعداد لغات: 21