کاربرد ویرگول در زبان انگلیسی

کاربرد ویرگول در زبان انگلیسی

comma


این درس درباره علامت نگارشی ویرگول و کاربردهای مختلف آن در زبان انگلیسی است. برای آشنایی با این علامت نگارشی و مقایسه‌اش با فارسی این متن را بخوانید.

ویرگول

comma

علامت ویرگول مشابه یک نقطه است، با این تفاوت که خطی مانند دنباله به آن متصل است. ویرگول در زبان انگلیسی برعکس زبان فارسی نوشته می‌شود. در زبان انگلیسی، ویرگول به صورت، و در زبان فارسی به صورت، نشان داده می‌شود.

کاربردها

کاربرد اول:

هنگام نوشتن یک لیست یا دنباله از واژگان که از سه تا بیشتر باشند، بین‎شان از ویرگول استفاده کنید تا خواندن جمله راحت‎تر شود. به مثال زیر توجه کنید:

My $10 million estate is to be split among my husband, daughter, son, and nephew.

حذف کردن ویرگول بعد از واژه son معنای جمله را تغییر می‌دهد و این معنی را می‌رساند که son و nephew باید در سهم‌الارث خود شریک باشند.

کاربرد دوم:

واژه and اگر بین صفات قرار بگیرد به معنای این است که همه صفات به اسم برمی‌گردد. به مثال‌های زیر توجه کنید:

تنها صفاتی را باید با ویرگول از هم جدا کنید که بشود میانشان از واژه and استفاده کرد. اگر نشود بین صفات and گذاشت، نباید از ویرگول استفاده شود. در جمله زیر باید از ویرگول استفاده کنیم:

اما در جمله زیر، استفاده از ویرگول اشتباه است:

کاربرد سوم:

بعد از صفاتی که به ly- ختم می‌شوند، از ویرگول استفاده کنید. برای اینکه تشخیص دهید یک واژه ly- دار صفت است یا قید، ببینید که آیا واژه به تنهایی کنار اسم معنا می‌دهد یا نه. اگر معنا داد، صفت است و باید از ویرگول استفاده کنید، مثلا:

Felix was a lonely, young boy.

lonely boy به معنای پسر تنها معنی می‌دهد، در نتیجه lonely صفت است و باید بعدش ویرگول بیاید.

I got headaches in brightly lit rooms.

brightly room معنا ندارد، پس brightly صفت نیست [قید است] و نباید از ویرگول استفاده کرد.

کاربرد چهارم:

قبل و بعد از اسم اشخاصی که در جمله مورد خطاب واقع شده‌اند، ویرگول بگذارید. این اسم برای مفهوم جمله اهمیت دارد و نمی‌شود آن را از جمله حذف کرد، مثلا:

کاربرد پنجم:

در نوشتن تاریخ، برای جدا کردن تاریخ ماه از سال، و بعد از سال از ویرگول استفاده کنید. به مثال زیر توجه کنید:

اگر تاریخ روز حذف شده باشد نباید از ویرگول استفاده کنیم. به مثال توجه کنید:

کاربرد ششم:

وقتی می‌خواهید شهر و بلافاصله بعدش استان یا ایالتی که در آن واقع است را بیاورید باید بعد از شهر و بعد از ایالت از ویرگول استفاده کنید، مانند مثال زیر:

نکته

در برخی نوشته‌ها، ویرگول بعد از اسم ایالت را نمی‌گذارند، پس اگر به جمله‌ای مانند مثال زیر برخوردید تعجب نکنید، مانند جمله زیر:

کاربرد هفتم:

برای جدا کردن القاب و درجاتی مانند (.M.D) از اسم، از ویرگول استفاده کنید. اما توجه داشته باشید که القابی مانند Sr. و Jr. و II و III و ... نیازی به ویرگول ندارند. به مثال نگاه کنید تا موضوع روشن‌تر شود:

Al Mooney, M.D., knew Sam Sunny Jr. and Charles Starr III.

کاربرد هشتم:

ترتیب جمله در زبان انگلیسی فاعل، فعل، مفعول، متمم است. حالا اگر عبارت، یا واژه‌ای (مثلا برای توضیح بیشتر) بخواهد بین این ترتیب قرار بگیرد باید قبل و بعدش ویرگول گذاشته شود. این دو ویرگول نشان می‌دهد که عبارت یا واژه توضیح اضافی است و می‌توان آن را بی آنکه به معنای اصلی جمله آسیب بزند، از جمله حذف کرد، مثلا:

کاربرد نهم:

در جمله‌های شرطی، اگر جمله پیرو اول آمده باشد بعدش باید ویرگول بگذارید، اما اگر اول جمله پایه آمده باشد بعد پیرو، نیازی به گذاشتن ویرگول نیست. به این دو جمله شرطی توجه کنید:

کاربرد دهم:

همانطور که در کاربرد هشتم به ترتیب بخش‌های جمله در انگلیسی اشاره کردیم، اگر جمله‌ای داشته باشیم که با فاعل شروع نشده باشد و ترتیب جمله به هم خورده باشد باید بعد از عبارت ابتدایی ویرگول بگذاریم، مثلا:

اگر عبارت ابتدایی از سه یا کمتر از سه واژه درست شده باشد، گذاشتن ویرگول اختیاری می‌شود، می‌توانید ویرگول بگذارید، می‌توانید نگذارید، مانند جمله زیر (ویرگول در پرانتز نشان‌دهنده اختیاری بودن آن است):

کاربرد یازدهم:

برای بهتر فهمیدن این کاربرد باید با جملات موصولی آشنایی داشته باشید. جمله‌های موصولی، عبارت‌هایی هستند که با واژه‌های Wh-دار درست می‌شوند و برای توضیح بیشتر درباره اسم قبل از خود به کار می‌روند (برای دانستن بیشتر درباره این موضوع به درس عبارت‌های موصولی مراجعه کنید). حالا به کاربرد یازدهم بپردازیم: اگر اطلاعاتی که عبارت موصولی ارائه می‌دهد برای معنای جمله ضروری باشد نباید از ویرگول استفاده کنیم، اما اگر اطلاعات اضافی باشد و دانستن و ندانستن آن توفیری نداشته باشد، باید قبل و بعدش ویرگول گذاشته شود. به مثال‌ها نگاه کنید:

Freddy, who has a limp, was in an auto accident.

(اطلاعات بین دو ویرگول اضافی است.)

The boy who has a limp was in an auto accident.

(اطلاعات جمله موصولی ضروری است.)

کاربرد دوازدهم:

بعد از حروف ربط (Conjunctions) مانند and, or, but, for, nor و ... ویرگول بگذارید. البته به این نکته توجه کنید که اگر دو عبارت کوتاه باشند دیگر نیازی به ویرگول نیست. به مثال‌ها نگاه کنید:

کاربرد سیزدهم:

گاهی اوقات دو یا چند جمله طولانی با and به هم وصل می‌شوند. در این حالت، بهتر است برای جلوگیری از ابهام، قبل از and ویرگول بگذارید، مثل جمله زیر:

نکته

در جمله‌های مرکب و دوبخشی، اگر فاعل جمله برای فعل دوم و سوم و ... جمله تکرار نشده باشد، نباید دو جمله را با ویرگول از هم جدا کرد، مانند جمله زیر:

کاربرد چهاردهم:

برای بیان نقل قول مستقیم در جمله، قبل از شروع نقل قول، یا بعد از نقل قول (اگر نقل قول در ابتدای جمله آمده باشد) از ویرگول استفاده می‌کنیم. به مثال‌ها دقت کنید:

He actually said, “I do not care.”

“Why”, I asked, “do you always forget to do it?”

کاربرد پانزدهم:

قبل از پرسش کوتاه (question tags) باید ویرگول بگذارید، مثلا:

I can go, can’t I?

کاربرد شانزدهم:

برای جدا کردن بخشی از جمله که با قسمت اول جمله در تضاد است از ویرگول استفاده کنید. این تضاد معمولا با واژه not نشان داده می‌شود. برای روشن‌تر شدن این موضوع به مثال زیر توجه کنید:

کاربرد هفدهم:

اگر جمله‌ای با واژه‌هایی مانند yes, no, well, now شروع شود، باید بعد از این واژه‌ها ویرگول بگذارید، مانند مثال‌های زیر:

Well, I never thought I’d live to see the day…

کاربرد هجدهم:

اگر حروف ربطی مانند therefore و however و furthermore برای تاکید یا به عنوان تشدیدکننده باشند و در وسط جمله بیایند، باید هم قبل و هم بعدش ویرگول بگذارید. اما اگر این واژه‌ها به عنوان حرف ربط به کار روند و دو جمله مستقل را به هم وصل کنند، باید بعدشان از ویرگول یا نقطه ویرگول استفاده کنید. به مثال‌ها توجه کنید:

کاربرد نوزدهم:

وقتی می‌خواهید در جمله‌ای برای معرفی لیستی از واژه‌ها، از عبارت‌هایی مانند namely و that is و i.e. و for example و e.g. وfor instance استفاده کنید، بهتر است بعد این عبارت‌ها از ویرگول استفاده کنید، مانند جمله زیر:

توجه (1)

یکی از اشتباهات رایج مرتبط با علامت ویرگول comma splice است که به معنای اتصال ویرگولی است. این اشتباه زمانی رخ می‌دهد که به جای استفاده از یکی از حروف ربط (Conjunctions) برای جدا کردن دو جمله مستقل، با ویرگول دو جمله را از هم جدا کنیم (مثال را ببینید).

توجه (2)

اشتباه دیگر درباره علامت ویرگول run-on sentence است که به جمله مرکبی گفته می‌شود که اصلا هیچ نقطه‌گذاری در آن وجود نداشته باشد (به مثال توجه کنید).

مطالب مرتبط

بخش قبل
کاربرد ویرگول در زبان انگلیسی
بخش بعد
نرم افزار زبان بیاموز

مکالمه، داستان، واژه آموزی و گرامر در زبان بیاموز

هرچیزی که برای یادگیری انگلیسی لازم داری در نرم افزار بیاموز پیدا میکنی!
  • جعبه لایتنر، انواع فلشکارت و آزمون
  • مکالمه، داستان و آموزش شنیداری
  • گرامر و لغت دانی
  • دیکشنری رایگان آفلاین
همین الان دانلود کن  
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان