الفبای آلمانی

Deutsche Rechtschreibung

الفبای آلمانی 26 حروف تشکیل شده است، در این بخش با حروف الفبای آلمانی و صداها و ساختارهای آنها آشنا می شوید.

الفبای آلمانی

Deutsche Rechtschreibung

تلفظ حروف الفبا

Aussprache des Alphabets

حروف ترکیبی زبان آلمانی

Digraphen