حروف بی صدا در زبان آلمانی

Konsonanten

حروف بی صدا حروفی هستند که هوا هنگام خروج توسط دهان، زبان یا لب ها متوقف می شود. در این درس با حروف بی صدا آشنا می شویم.

صدای /b/

/b/

صدای /d/

/d/

صدای /f/

/f/

صدای /g/

/g/

صدای /h/

/h/

صدای /j/

/j/

صدای /k/

/k/

صدای /l/

/l/

صدای /m/

/m/

صدای /n/

/n/

صدای /p/

/p/

صدای /ʀ/

/ʀ/

صدای /s/

/s/

صدای /t/

/t/

صدای /v/

/v/

صدای /z/

/z/

صدای /ʃ/

/ʃ/

صدای /ʒ/

/ʒ/

صدای /x/

/x/

صدای /ç/

/ç/

صدای /ŋ/

/ŋ/

صدای /ʧ/

/ʧ/

صدای /ʤ/

/ʤ/

صدای /ts/

/ts/

صدای /ʔ/

/ʔ/