حروف صدادار در زبان آلمانی

Selbstlaute

حروف صدادار حروفی هستند که هوا بدون مانع از حنجره خارج می شود. در این درس با حروف صدادار آشنا می شویم.

صدای /a:/

/a:/

صدای /a/

/a/

صدای /ɔ/

/ɔ/

صدای /o:/

/o:/

صدای /iː/

/iː/

صدای /ɪ/

/ɪ/

صدای /ɛ:/

/ɛ:/

صدای /ɛ/

/ɛ/

صدای /ə/

/ə/

صدای /e:/

/e:/

صدای /uː/

/uː/

صدای /ʊ/

/ʊ/

صدای /y:/

/y:/

صدای /ʏ/

/ʏ/

صدای /øː/

/øː/

صدای /œ/

/œ/

صدای /aɪ/

/aɪ/

صدای /aʊ/

/aʊ/

صدای /ɔɪ/

/ɔɪ/