ساختار افعال در زبان آلمانی

ساختار افعال در زبان آلمانی

die Struktur der Verben


در این بخش با ساختار افعال در زبان آلمانی و همچنین انواع پیشوندهای فعلی آشنا خواهیم شد.

ساختار افعال

die Struktur der Verben

ساخت افعال بدون پیشوند

در زبان آلمانی با استفاده از برخی از صفات و اسامی می‌توان افعال جدیدی را ساخت و مورد استفاده قرار داد.

پسوند ieren-

برای تبدیل اسامی به افعال می‌توان از پسوند ieren- استفاده کرد:

 1. die Analyse (تحیلی) > analysieren (تحلیل کردن)
 2. die Kontrolle (کنترل) > kontrollieren (کنترل کردن)
 3. das Telefon (تلفن) > telefonieren (تلفن کردن)

پسوند en- (اسامی و صفات)

برای تبدیل اسامی و صفات به افعال می‌توان از پسوند en- استفاده کرد:

 1. warm (گرم) > die Wärme (گرما)> wärmen (گرم کردن)
 2. stark (قوی) > die Stärke (نیرو)> stärken (قوی کردن)
 3. die Farbe (رنگ) > färben (رنگ کردن)

پسوند en- (از واژگان با ریشه انگلیسی)

 1. boxen (بکس کردن)
 2. checken (چک کردن)

پیشوندهای فعلی

پیشوندهایی که همواره جداشدنی هستند عبارتند از:

-ab

 1. abfahren (رفتن، حرکت کردن)
 2. etw. abschließen (چیزی را به پایان رساندن)
 3. jmdn./etw. abtun (چیزی/کسی را نادیده گرفتن، کنار گذاشتن)

-an

 1. jmdn./etw. anschauen (چیزی/کسی را تماشا کردن)
 2. ein Gerät anmachen (دستگاهی را روشن کردن)
 3. jmdn./etw. anbrennen (کسی/چیزی را سوزاندن)

-auf

 1. etw. aufhängen (چیزی را آویختن)
 2. etw. aufwärmen (چیزی را گرم کردن)
 3. etw. aufmachen (چیزی را گشودن، باز کردن)

-aus

 1. ein Gerät ausmachen (دستگاهی را خاموش کردن)
 2. jmdn./etw. ausmachen (کسی یا چیزی را تشخیص دادن)

-ein

 1. einschränken (محدود کردن)
 2. sich einarbeiten (آشنا شدن)

-entgegen

 1. jmdm. entgegenkommen (به استقبال کسی آمدن)

-fern

 1. fernsehen (تلویزیون دیدن)
 2. fernbleiben (شرکت نکردن)

-hinzu

 1. etw. hinzuschreiben (چیزی را در نوشته اضافه کردن)
 2. etw. hinzusagen (چیزی را در گفتار اضافه کردن)

-mit

 1. mitmachen (همکاری کردن)
 2. mitsingen (هم‌خوانی کردن)

-nach

 1. etw. nachschlagen (چیزی را نگاه کردن، جستجو کردن)
 2. jmdm. etw. nachmachen (چیزی را از کسی تقلید کردن)
 3. jmdm. nachsingen (از کسی در آواز تقلید کردن، بازخوانی کردن)

-vor

 1. etw. vorzeigen (چیزی را نشان دادن)
 2. jmdm. etw. vorwerfen (کسی را بخاطر چیزی ملامت کردن)
 3. jmdm. etw. vormachen (به کسی چیزی را با نشان دادن آموزش دادن)

-weg

 1. wegfahren (حرکت کردن، رفتن)
 2. wegbleiben (شرکت نکردن، نیامدن)

-wieder

 1. jmdn. wiedersehen (کسی را دوباره دیدن)
 2. wiederkehren (بازگشتن، برگشتن)

-zu

 1. zuschauen (نگاه کردن)
 2. jmdm. etw. zuflüstern (چیزی را به کسی نجوا کردن)
 3. etw. zumachen (چیزی را بستن)

-zurück

 1. zurükbringen (بازگرداندن، برگرداندن)

-zusammen

 1. etw. zusammentun (چیزی را باهم انجام دادن)
 2. zusammenbrechen (ویران شدن)

پیشوندهایی که همیشه جدانشدنی هستند:

-be

 1. jmdn. benachteiligen (کسی را مورد تبعیض قرار دادن)
 2. jmdn. bevollmächtigen (به کسی وکالت دادن، اختیار تام دادن)
 3. jmdn./etw. beschränken (کسی یا چیزی را محدود کردن)
 4. etw. bereinigen (چیزی را برطرف کردن، حل و فصل کردن)

-ent

 1. jmdn. entmutigen (کسی را دلسرد کردن، مایوس کردن)
 2. entkommen (فرار کردن)

-er

 1. jmdn. ermutigen (کسی را تشویق کردن، دلگرم کردن)
 2. jmdn. erschießen (کسی را باگلوله کشتن)

-miss

 1. misshandeln (آزار رساندن، بدرفتاری کردن)
 2. missverstehen (غلط فهمیدن، درست متوجه نشدن)

-ver

 1. versteinern (فسیل شدن، سنگ شدن)
 2. verursachen (باعث شدن، سبب شدن)
 3. vertiefen (عمیق شدن)
 4. vergrößern (افزایش دادن، بزرگتر کردن)
 5. jmdn. verleiten (کسی را وادار کردن)
 6. verkommen (تباه شدن، فاسد شدن)
 7. etw. verlernen (چیزی را از یاد بردن، فراموش کردن)

-sich ver

 1. sich versprechen (تپق زدن، اشتباه گفتن)
 2. sich verirren (گم شدن)
 3. sich vertun (اشتباه گرفتن)

-zer

 1. etw. zertreten (چیزی را لگد کردن)
 2. etw. zerlegen (چیزی را خرد کردن، به اجزایش باز کردن)

پیشوندهایی که جداشدنی و جدانشدنی هستند عبارتند از:

-durch

 1. jmdn./etw. durchschauen (از کسی یا چیز سر در آوردن، متوجه شدن)
 2. durch etw. durch.schauen (از میان چیز نگاه کردن)

-über

 1. etw. oder jmdn. übersetzen (کسی یا چیزی را از رودخانه عبور دادن)
 2. etw. übersetzen (چیزی را ترجمه کردن)
 3. etw. oder jmdn. überschätzen (کسی یا چیزی را دست بالا گرفتن)
 4. etw. überarbeiten (چیزی را اصلاح کردن، دوباره بر روی چیزی کار کردن)

-um

 1. um.gehen (کنار آمدن، رفتار کردن)
 2. jmdn./etw. umgehen (از چیزی یا کسی طفره کردن)
 3. etw. um.schreiben (چیزی را بازنویسی کردن)
 4. etw. umschreiben (چیزی را شرح دادن)

-unter

 1. jmdn./etw. irgendwo unter.bringen (به کسی یا چیزی در مکانی جا دادن)
 2. etw. unternehmen (چیزی را انجام دادن، در کاری شرکت کردن)
 3. etw. unterschreiben (چیزی را امضا کردن)
 4. jmdn./etw. unterschätzen (چیزی یا کسی را دست کم گرفتن)

-voll

 1. voll.tanken (پر کردن باک، بسیار مست کردن)
 2. etw. vollbringen (چیزی را به انجام رساندن)

-wider

 1. jmdm./etw. widersprechen (با چیز یا کسی مخالفت کردن)
 2. etw. wider.spiegeln (چیزی را منعکس کردن)
ساختار افعال در زبان آلمانی
بخش بعد
نرم افزار زبان بیاموز

مکالمه، داستان، واژه آموزی و گرامر در زبان بیاموز

هرچیزی که برای یادگیری آلمانی لازم داری در نرم افزار بیاموز پیدا میکنی!
 • جعبه لایتنر، انواع فلشکارت و آزمون
 • مکالمه، داستان و آموزش شنیداری
 • گرامر و لغت دانی
 • دیکشنری رایگان آفلاین
همین الان دانلود کن  
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان