ساختار صفت‌ها در زبان آلمانی

ساختار صفت‌ها در زبان آلمانی

die Struktur der Adjektive


در این بخش با شیوه ساخت صفت‌ها در زبان آلمانی با کمک پیشوند و پسوند آشنا خواهیم شد.

ساختار صفت‌ها

die Struktur der Adjektive

با کمک پسوند

bar-

این پسوند معمولا به همراه افعال مورد استفاده قرار گرفته و به معنای ممکن بودن یا قابلیت داشتن یک عمل است.

 1. machbar (ممکن)
 2. erreichbar (قابل دسترسی)
 3. sichtbar (آشکار)

haft-

این پسوند معمولا در کنار اسامی قرار گرفته و تشابه به کسی را در خود پنهان دارد.

 1. lehrerhaft (معلمانه)
 2. meisterhaft (استادانه)

isch-

از این پسوند برای نسبت دادن چیزی به یک اسم خاص یا مکان جغرافیایی و همچنین برای ساخت یک حالت خاص در کنار اسامی می‌توان استفاده کرد.

 1. kindisch (کودکانه)
 2. spöttisch (مسخره)
 3. exemplarisch (مثلا)

lich-

این پسوند یکی از پرکاربردترین پسوندها برای ساخت صفات در زبان آلمانی است و در کنار فعل‌ها یا اسامی قرار گرفته و معانی متفاوتی را ایجاد می‌کند.

 1. kindlich (کودکانه)
 2. freundlich (دوستانه)
 3. vertraglich (قراردادی)
 4. täglich (روزانه)
 5. wöchentlich (هفتگی)
 6. monatlich (ماهانه)

en-

از این پسوند برای مشخص کردن جنس یک شی استفاده می‌گردد.

 1. golden (طلایی)
 2. hölzern (چوبی)
 3. eisern (آهنی)

ig-

این پسوند نیز یکی از پرکاربردترین پسوندها برای ساخت صفات در زبان آلمانی است و در کنار فعل‌ها یا اسامی قرار گرفته و معانی متفاوتی را ایجاد می‌کند که یکی از پرکاربردترین آنها برای نشان دادن دوره‌های زمانی است.

 1. dreistündig (سه ساعته)
 2. eisig (یخی)
 3. sechsjährig (شش ساله)
 4. viermonatig (چهار ماهه)
 5. dreiwöchig (سه هفته)
 6. zweitägig (دو روزه)
 7. brüchig (شکننده)

mäßig-

از این پسوند در کنار اسامی استفاده می‌شود و معمولا به معنای "دارای چیزی بودن" یا "طبق چیزی عمل کردن" است.

 1. gefühlsmäßig (احساسی، عاطفی)
 2. planmäßig (طبق برنامه)

freundlich-

این پسوند نیز معنای خود را به صفتی که می‌سازد انتقال می‌دهد و هم معنای واژه "دوست‌دار" در زبان فارسی است. باید توجه داشت که این واژه متضاد پسوند feindlich- است.

 1. umweltfreundlich (دوست‌دار محیط زیست)
 2. kinderfreundlich (دوست‌دار کودک)
 3. familienfreundlich (دوست‌دار خانواده)

feindlich-

این پسوند نیز معنای خود را به صفتی که می‌سازد انتقال می‌دهد و هم معنای واژه "ضد" یا "دشمن" در زبان فارسی است. باید توجه داشت که این واژه متضاد پسوند freundlich- است.

 1. umweltfeindlich (ضد محیط زیست)
 2. kinderfeindlich (ضد کودک)
 3. familienfeindlich (ضد خانواده)

nah-

از این پسوند همانطور که در معنای آن پنهان است برای اشاره به نزدیک بودن به چیزی استفاده می‌گردد و دارای معنایی متضاد با پسوند fern- است.

 1. bürgernah (نزدیک به شهروند)
 2. praxisnah (نزدیک به کار عملی)

fern-

از این پسوند همانطور که در معنای آن پنهان است برای اشاره به دور بودن از چیزی استفاده می‌گردد و دارای معنایی متضاد با پسوند nah- است.

 1. bürgerfern (دور از شهروندی)
 2. praxisfern (دور از کار عملی)

reich-

از این پسوند برای اشاره به ازدیاد و وفور یک چیز استفاده می‌گردد و دارای معنایی متضاد با پسوند arm- است.

 1. kinderreich (دارای کودک زیاد)
 2. ideenreich (دارای ایده زیاد)
 3. phosphatreich (سرشار از فسفر)

arm-

این پسوند نیز به کمبود چیزی اشاره دارد و قابلیت ساخت صفاتی با این محتوا را دارد و معنایی متضاد با پسوند reich- ایجاد می‌کند.

 1. kinderarm (دارای کودک کم)
 2. phosphatarm (دارای فسفر کم)

los-

از این پسوند به همراه اسامی برای ساخت صفاتی که به فقدان یا عدم حضور اشاره می‌کنند، استفاده می‌گردد.

 1. kinderlos (بدون کودک)
 2. ideenlos (بدون ایده)
 3. rücksichtslos (بی‌ملاحظه)

frei-

از این پسوند نیز به همراه اسامی برای ساخت صفاتی که به فقدان یا عدم حضور اشاره می‌کنند، استفاده می‌گردد.

 1. phosphatfrei (بدون فسفر)
 2. koffeinfrei (بدون کافئین)
 3. ideologiefrei (بدون ایدئولوژی)

باکمک پیشوند

پیشوندهای زیادی هستند که برای ساخت صفات به کار برده می‌شوند در زیر به برخی از آنها می‌پردازیم.

پیشوندهای -vor-, ur-, über-, unter

از این پیشوندها برای تقویت یک صفت استفاده می‌گردد:

 1. vorzeitig (پیش از وقت)
 2. uralt (بسیار قدیمی)
 3. übereifrig (بیش از اندازه فعال)
 4. untergewichtig (کم وزن)

پیشوندهای -un-, in-, im-, ir

از این پیشوندها برای منفی ساختن یک واژه استفاده می‌گردد:

 1. unfair (دور از انصاف)
 2. inkorrekt (نادرست)
 3. immobil (غیر متحرک)
 4. irrelevant (بی‌ربط، بی‌اهمیت)

نکته

شکل دوم و سوم تمامی افعال (Partizip I & II) نیز می‌تواند به عنوان صفت به کار برده بشود

 1. geeignet (مناسب)
 2. gefragt (سوال‌شده)
 3. gelernt (ماهر)
 4. führend (پیشرو)
 5. fragend (پرسش‌شده)
 6. stehend (ایستاده)
بخش قبل
ساختار صفت‌ها در زبان آلمانی
نرم افزار زبان بیاموز

مکالمه، داستان، واژه آموزی و گرامر در زبان بیاموز

هرچیزی که برای یادگیری آلمانی لازم داری در نرم افزار بیاموز پیدا میکنی!
 • جعبه لایتنر، انواع فلشکارت و آزمون
 • مکالمه، داستان و آموزش شنیداری
 • گرامر و لغت دانی
 • دیکشنری رایگان آفلاین
همین الان دانلود کن  
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان